मुख्यपृष्ठ
अ. क्र. विभाग विषय
1 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय जाहीर सूचना - शहरातील कचरा उठाव करणेसाठी ऑटो-टिप्पर वाहनचालक पुरविणेबाबत
2 इस्टेट / मार्केट जाहीर प्रसिद्धीकरण - कोमनपा नगर पथ विक्रेता समितीच्या सदस्य पदासाठी निवडणूक
3 कामगार जाहीर प्रसिद्धीकरण - कोल्हापूर महानगरपालिका - सन २०२२ प्रारूप सेवा जेष्ठता यादी - वर्ग १ ते ३
4 कामगार कोल्हापूर महानगरपालिका - सन २०२२ प्रारूप सेवा जेष्ठता यादी - वर्ग ४ (दि. १५/०३/२०२२)
5 इस्टेट / मार्केट अर्ज करूनही फेरीवाला सर्व्हेक्षणास उपलब्ध न झालेले ४५१ फेरीवल्याची यादी
6 रचना व कार्यपद्धती महाराष्ट्र शासन राजपत्र - कोल्हापूर महानगरपालिका - १५ डिसेंबर १९७२
7 रचना व कार्यपद्धती सार्वजनिक सुट्या २०२४
8 रचना व कार्यपद्धती जाहीर प्रसिद्धी - महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ बाबत
9 पाणीपुरवठा व मल:निस्सारण विभाग पाणी पुरवठा आणि ड्रेनेज विभागाने ड्रेनेज करासाठी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित केली आहे.
10 पाणीपुरवठा व मल:निस्सारण विभाग पाणी पुरवठा आणि ड्रेनेज सार्वजनिक आवाहन.
11 पाणीपुरवठा व मल:निस्सारण विभाग बेकायदेशीर पाण्याचा वापर व नळ जोडणी साठी जाहीर प्रसिद्धीकरण.
12 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय जाहीर प्रसिद्धी - पर्यावरणपूरक सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धा २०२३
13 पर्यावरण विभाग गणेशोत्सव 2023 अंतर्गत - गणेश विसर्जन करणेसाठी कोमनपा तर्फे खालील विविध ठिकाणी कृत्रिम विसर्जन कुंड उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
14 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय जाहीर प्रसिद्धी - गणशोत्सव २०२३ - कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील गणेश उत्सव मंडळ स्पर्धा
15 रचना व कार्यपद्धती महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ - कलम ३ अन्वये कोल्हापूर महानगरपालिकेने जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील
16 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीअंतर्गत सुरु असलेले रुग्णालयांची यादी २०२३
17 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय सार्वजनिक आरोग्य विभाग - महाराष्ट्र शुश्रुषा नोंदणी नियम २०२१
18 पर्यावरण विभाग जाहीर प्रगटन - गणेश उत्सव २०२३ साजरा करणेबाबत मुर्तीकार/मूर्तीसाठवणूकदार यांना मार्गदर्शक सूचना
19 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय जाहीर सूचना - Swachh TULIP - The Urban Learning Internship Program for Swachhata
20 अग्निशमन विभाग पावसाळ्यात पावसाचे पाणी नागरी वस्तीत आलेस त्यांची पाळीव जनावरे व वाहने पार्किंग ठिकाणाबाबत
21 अग्निशमन विभाग कार्यालयीन आदेश : कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दी अंतर्गत पूर परिस्थितीमध्ये तात्पुरते निवारा केंद्रे, संपर्क अधिकारी, इ.
22 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कोमनपा आरोग्य विभागतर्फे जाहीर आवाहन
23 विद्युत विभाग जाहीर सूचना - पावसाळयामध्ये वीजेचा झटका लागु नये या करिता नागरीकांनी योग्य ती दक्षता घेणेबाबत
24 अग्निशमन विभाग जाहीर प्रगटन - कोल्हापूर महानगरपालिका आपत्ती व्यवस्थापन माहिती पुस्तिका सन २०२३ - प्रमाणित कृती प्रक्रिया (SOP)
25 कामगार जाहीर सूचना - कोमनपा आस्थापनावरील कार्यरत कायम गट-ब ते गट-क मधील सध्या कार्यरत असलेल्या विभागात दि. ३१/०५/२०२३ अखेर ३ वर्षे पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी
26 परवाना विभाग परवाना विभाग - जाहीर सूचना २०२३-२४
27 परवाना विभाग परवाना विभाग - विविध ट्रेड सबट्रेडसाठी फी 2023-24
28 कामगार कोल्हापूर महानगरपालिका सन २०२१ अंतिम सेवा जेष्ठता यादी - वर्ग ४ (सा.प्र.वि.) (प्रसिद्ध दि. १२/०५/२०२३ )
29 कामगार कोल्हापूर महानगरपालिका सन २०२१ अंतिम सेवा जेष्ठता यादी - वर्ग १ ते ३ (सा.प्र.वि.) (प्रसिद्ध दि. १२/०५/२०२३ )
30 इस्टेट / मार्केट जाहीर प्रसिद्धीकरण - महाराष्ट्र महानगरपालिका नियम, २०२३ - स्थावर मालमत्तेचे भाडेपट्ट्याद्वारे हस्तांतरण आणि भाडेपट्ट्याचे नुतनीकरण
31 नगररचना विभाग जाहीर प्रसिद्धीकरण - स्थानिक स्वराज्य संस्थासाठीच्या महाराष्ट्र टेलिकॉमइन्फ्रा २०२२ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मोबाईल टॉवरची विकास परवानगी देताना फी आकारणीबाबत
32 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय जाहीर नोटीस - WINS Awards 2023 - Women Icons leading Swachhata 2023 - Application Form
33 नगररचना विभाग जाहीर सूचना - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ अन्वये कोल्हापूर शहराच्या दुसऱ्या सुधारित मंजूर विकास योजनेमध्ये करावयाचा फेरफार
34 कामगार जाहीर सूचना - अनुकंपा तत्वानुसार नियुक्ती देणेबाबत दि. १८/१२/२०१८ ते दि. २६/०७/२०२२ पर्यंतची प्रारूप अनुकंपा प्रतीक्षासूची यादी.
35 परवाना विभाग जाहीर नोटीस - खाजगी जागेवर वाहने पार्किंग करणे - नवीन व्यवसायाचा समावेशबाबत
36 इस्टेट / मार्केट जाहीर प्रसिद्धीकरण - कोमनपाच्या नगर पथ विक्रेता समितीच्या सदस्य पदासाठी निवडणूक
37 इस्टेट / मार्केट जाहीर प्रसिद्धीकरण - राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानची अंमलबजावणी अंतर्गत विद्यमान पथविक्रेता सर्व्हेक्षण
38 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय जाहीर सूचना - स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३ - विविध ऑनलाईन स्पर्धा
39 अग्निशमन विभाग जाहीर प्रसिद्धीकरण - कोल्हापूर महानगरपालिका पावसाळा व संभाव्य पूरस्थिती पूर्वतयारी २०२२ - प्रमाणित कृती प्रक्रिया (SOP)
40 सामान्य प्रशासन विभाग जाहीर नोटीस – अनुकंपा तत्वानुसार नियुक्ती देणेबाबत दि. ०७/०१/२०१७ ते दि. २०/१२/२०२१ पर्यंतची प्रारूप प्रतीक्षा यादी
41 अग्निशमन विभाग जाहीर प्रसिद्धीकरण - कोल्हापूर महानगरपालिका पावसाळा व संभाव्य पूरस्थिती पूर्वतयारी २०२२ - प्रमाणित कृती प्रक्रिया (SOP)
42 पर्यावरण विभाग जाहीर प्रसिद्धीकरण - पी.ओ.पी. मूर्ती विसर्जनाबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनाबाबत
43 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय जाहीर प्रसिद्धीकरण - THE MAHARASHTRA NURSING HOMES REGISTRATION (AMENDMENT) RULES, 2021
44 कामगार जाहीर प्रसिद्धीकरण - कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता पदासाठी ठोक मानधन कंत्राटी तत्वावर पदभरती
45 के.एम.टी. कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम - सुधारित बसभाडे व विविध प्रकारचे विद्यार्थी मासिक पासेसचे व सवलत पासेसचे दर दर्शविणारे पत्रक
46 घरफाळा विभाग जाहीर सूचना - पुरबाधित मिळकत सवलत योजना २०२१-२२ - प्रेस नोट
47 घरफाळा विभाग जाहीर सूचना - पुरबाधित मिळकत सवलत योजना २०२१-२२ - अर्जाचा नमुना
48 सामान्य प्रशासन विभाग जाहीर नोटीस – अनुकंपा तत्वानुसार नियुक्ती देणेबाबत दि. ०७/०१/२०१७ ते दि. १०/०३/२०२२ पर्यंतची प्रारूप प्रतीक्षा यादी
49 जनसंपर्क कार्यालय जाहीर प्रसिद्धीकरण - नेमबाजी प्रशिक्षक व मदतनीस पाहिजे (कोल्हापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एअर रायफल ट्रेनिंग सेंटर)
50 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय स्वच्छ सर्व्हेक्षण २०२२ - विविध ऑनलाईन स्पर्धा
51 कामगार जाहीर सूचना - सावित्रीबाई फुले रूग्णालयामध्ये केस बेसिस तत्वावर सोनोलॉजीस्ट या पदाकरिता पदभरती
52 पाणीपुरवठा व मल:निस्सारण विभाग पाणीपट्टी दरपत्रक २०२१
53 प.व.डी. List of Registered Contractors - From 2018 to March 2021