मुख्यपृष्ठ
अ. क्र. विभाग विषय
1 अग्निशमन विभाग कोल्हापूर महानगरपालिका - आपत्ती व्यवस्थापन कार्यप्रणाली २०२४
2 विद्युत विभाग जाहीर आवाहन - पावसाळयामध्ये वीजेचा झाटका लागु नये या करिता नागरीकांनी योग्य ती दक्षता घेणेबाबत
3 रचना व कार्यपद्धती कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आकृतीबंधास मान्यता देणेबाबत
4 अग्निशमन विभाग जाहीर सुचना - अग्निशमन दलाकडील फायर फायटर, रुग्णवाहिका व शववाहिका यांचे भाडेचे दरामध्ये तसेच विविध तपासणी कामी आकारणेत येणाऱ्या फी बाबत
5 रचना व कार्यपद्धती महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत अधिसूचित सेवांची यादी - सन २०२४
6 रचना व कार्यपद्धती जाहीर प्रसिध्द्धी - सर्वोच्च न्यायालयाने प्रगत वैधयकीय निर्देशांची अंमलबजावणी करणाऱ्या नागरिकांच्या सन्मानाने मारण्याच्या अधिकारावर परिणाम करण्यासाठी यंत्रणेसाठी कोल्हापूर महानगरपालिकेकडील सक्षम अधिकारी (Custodian) यांची नियुक्तीबाबत
7 रचना व कार्यपद्धती प्राधिकृत प्रकाशन - महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडतळणीचे विनियमन ) अधिनियम, २०००
8 इस्टेट / मार्केट जाहीर सूचना - कोल्हापूर महानगरपलिका क्षेत्रामध्ये तात्पुरत्या स्वरुपातील जाहिरात, शुभेच्छा/ वाढदिवस/धार्मिक कार्यक्रमासाठी डिजीटल बोर्ड लावणेचे 70 ठिकाणांची यादी
9 उप-आयुक्त (I) कार्यालय कार्यालयीन आदेश - विकसित भारत संकल्प यात्रा उपक्रमाच्या नियोजनबाबत
10 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय जाहीर सूचना - शहरातील कचरा उठाव करणेसाठी ऑटो-टिप्पर वाहनचालक पुरविणेबाबत
11 इस्टेट / मार्केट जाहीर प्रसिद्धीकरण - कोमनपा नगर पथ विक्रेता समितीच्या सदस्य पदासाठी निवडणूक
12 कामगार कोल्हापूर महानगरपालिका - सन २०२२ प्रारूप सेवा जेष्ठता यादी - वर्ग ४ (दि. १५/०३/२०२२)
13 कामगार जाहीर प्रसिद्धीकरण - कोल्हापूर महानगरपालिका - सन २०२२ प्रारूप सेवा जेष्ठता यादी - वर्ग १ ते ३
14 इस्टेट / मार्केट अर्ज करूनही फेरीवाला सर्व्हेक्षणास उपलब्ध न झालेले ४५१ फेरीवल्याची यादी
15 रचना व कार्यपद्धती महाराष्ट्र शासन राजपत्र - कोल्हापूर महानगरपालिका - १५ डिसेंबर १९७२
16 रचना व कार्यपद्धती सार्वजनिक सुट्या २०२४
17 रचना व कार्यपद्धती जाहीर प्रसिद्धी - महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ बाबत
18 पाणीपुरवठा व मल:निस्सारण विभाग पाणी पुरवठा आणि ड्रेनेज सार्वजनिक आवाहन.
19 पाणीपुरवठा व मल:निस्सारण विभाग बेकायदेशीर पाण्याचा वापर व नळ जोडणी साठी जाहीर प्रसिद्धीकरण.
20 पाणीपुरवठा व मल:निस्सारण विभाग पाणी पुरवठा आणि ड्रेनेज विभागाने ड्रेनेज करासाठी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित केली आहे.
21 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय जाहीर प्रसिद्धी - पर्यावरणपूरक सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धा २०२३
22 पर्यावरण विभाग गणेशोत्सव 2023 अंतर्गत - गणेश विसर्जन करणेसाठी कोमनपा तर्फे खालील विविध ठिकाणी कृत्रिम विसर्जन कुंड उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
23 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय जाहीर प्रसिद्धी - गणशोत्सव २०२३ - कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील गणेश उत्सव मंडळ स्पर्धा
24 रचना व कार्यपद्धती महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ - कलम ३ अन्वये कोल्हापूर महानगरपालिकेने जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील
25 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय सार्वजनिक आरोग्य विभाग - महाराष्ट्र शुश्रुषा नोंदणी नियम २०२१
26 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीअंतर्गत सुरु असलेले रुग्णालयांची यादी २०२३
27 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय जाहीर सूचना - Swachh TULIP - The Urban Learning Internship Program for Swachhata
28 पर्यावरण विभाग जाहीर प्रगटन - गणेश उत्सव २०२३ साजरा करणेबाबत मुर्तीकार/मूर्तीसाठवणूकदार यांना मार्गदर्शक सूचना
29 अग्निशमन विभाग पावसाळ्यात पावसाचे पाणी नागरी वस्तीत आलेस त्यांची पाळीव जनावरे व वाहने पार्किंग ठिकाणाबाबत
30 अग्निशमन विभाग कार्यालयीन आदेश : कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दी अंतर्गत पूर परिस्थितीमध्ये तात्पुरते निवारा केंद्रे, संपर्क अधिकारी, इ.
31 विद्युत विभाग जाहीर सूचना - पावसाळयामध्ये वीजेचा झटका लागु नये या करिता नागरीकांनी योग्य ती दक्षता घेणेबाबत
32 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कोमनपा आरोग्य विभागतर्फे जाहीर आवाहन
33 अग्निशमन विभाग जाहीर प्रगटन - कोल्हापूर महानगरपालिका आपत्ती व्यवस्थापन माहिती पुस्तिका सन २०२३ - प्रमाणित कृती प्रक्रिया (SOP)
34 कामगार जाहीर सूचना - कोमनपा आस्थापनावरील कार्यरत कायम गट-ब ते गट-क मधील सध्या कार्यरत असलेल्या विभागात दि. ३१/०५/२०२३ अखेर ३ वर्षे पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी
35 परवाना विभाग परवाना विभाग - जाहीर सूचना २०२३-२४
36 परवाना विभाग परवाना विभाग - विविध ट्रेड सबट्रेडसाठी फी 2023-24
37 कामगार कोल्हापूर महानगरपालिका सन २०२१ अंतिम सेवा जेष्ठता यादी - वर्ग ४ (सा.प्र.वि.) (प्रसिद्ध दि. १२/०५/२०२३ )
38 कामगार कोल्हापूर महानगरपालिका सन २०२१ अंतिम सेवा जेष्ठता यादी - वर्ग १ ते ३ (सा.प्र.वि.) (प्रसिद्ध दि. १२/०५/२०२३ )
39 इस्टेट / मार्केट जाहीर प्रसिद्धीकरण - महाराष्ट्र महानगरपालिका नियम, २०२३ - स्थावर मालमत्तेचे भाडेपट्ट्याद्वारे हस्तांतरण आणि भाडेपट्ट्याचे नुतनीकरण
40 नगररचना विभाग जाहीर प्रसिद्धीकरण - स्थानिक स्वराज्य संस्थासाठीच्या महाराष्ट्र टेलिकॉमइन्फ्रा २०२२ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मोबाईल टॉवरची विकास परवानगी देताना फी आकारणीबाबत
41 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय जाहीर नोटीस - WINS Awards 2023 - Women Icons leading Swachhata 2023 - Application Form
42 नगररचना विभाग जाहीर सूचना - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ अन्वये कोल्हापूर शहराच्या दुसऱ्या सुधारित मंजूर विकास योजनेमध्ये करावयाचा फेरफार
43 कामगार जाहीर सूचना - अनुकंपा तत्वानुसार नियुक्ती देणेबाबत दि. १८/१२/२०१८ ते दि. २६/०७/२०२२ पर्यंतची प्रारूप अनुकंपा प्रतीक्षासूची यादी.
44 परवाना विभाग जाहीर नोटीस - खाजगी जागेवर वाहने पार्किंग करणे - नवीन व्यवसायाचा समावेशबाबत
45 इस्टेट / मार्केट जाहीर प्रसिद्धीकरण - कोमनपाच्या नगर पथ विक्रेता समितीच्या सदस्य पदासाठी निवडणूक
46 इस्टेट / मार्केट जाहीर प्रसिद्धीकरण - राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानची अंमलबजावणी अंतर्गत विद्यमान पथविक्रेता सर्व्हेक्षण
47 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय जाहीर सूचना - स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३ - विविध ऑनलाईन स्पर्धा
48 सामान्य प्रशासन विभाग जाहीर नोटीस – अनुकंपा तत्वानुसार नियुक्ती देणेबाबत दि. ०७/०१/२०१७ ते दि. २०/१२/२०२१ पर्यंतची प्रारूप प्रतीक्षा यादी
49 अग्निशमन विभाग जाहीर प्रसिद्धीकरण - कोल्हापूर महानगरपालिका पावसाळा व संभाव्य पूरस्थिती पूर्वतयारी २०२२ - प्रमाणित कृती प्रक्रिया (SOP)
50 अग्निशमन विभाग जाहीर प्रसिद्धीकरण - कोल्हापूर महानगरपालिका पावसाळा व संभाव्य पूरस्थिती पूर्वतयारी २०२२ - प्रमाणित कृती प्रक्रिया (SOP)
51 पर्यावरण विभाग जाहीर प्रसिद्धीकरण - पी.ओ.पी. मूर्ती विसर्जनाबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनाबाबत
52 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय जाहीर प्रसिद्धीकरण - THE MAHARASHTRA NURSING HOMES REGISTRATION (AMENDMENT) RULES, 2021
53 के.एम.टी. कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम - सुधारित बसभाडे व विविध प्रकारचे विद्यार्थी मासिक पासेसचे व सवलत पासेसचे दर दर्शविणारे पत्रक
54 कामगार जाहीर प्रसिद्धीकरण - कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता पदासाठी ठोक मानधन कंत्राटी तत्वावर पदभरती
55 घरफाळा विभाग जाहीर सूचना - पुरबाधित मिळकत सवलत योजना २०२१-२२ - प्रेस नोट
56 घरफाळा विभाग जाहीर सूचना - पुरबाधित मिळकत सवलत योजना २०२१-२२ - अर्जाचा नमुना
57 सामान्य प्रशासन विभाग जाहीर नोटीस – अनुकंपा तत्वानुसार नियुक्ती देणेबाबत दि. ०७/०१/२०१७ ते दि. १०/०३/२०२२ पर्यंतची प्रारूप प्रतीक्षा यादी
58 जनसंपर्क कार्यालय जाहीर प्रसिद्धीकरण - नेमबाजी प्रशिक्षक व मदतनीस पाहिजे (कोल्हापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एअर रायफल ट्रेनिंग सेंटर)
59 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय स्वच्छ सर्व्हेक्षण २०२२ - विविध ऑनलाईन स्पर्धा
60 कामगार जाहीर सूचना - सावित्रीबाई फुले रूग्णालयामध्ये केस बेसिस तत्वावर सोनोलॉजीस्ट या पदाकरिता पदभरती
61 पाणीपुरवठा व मल:निस्सारण विभाग पाणीपट्टी दरपत्रक २०२१
62 प.व.डी. List of Registered Contractors - From 2018 to March 2021