मुख्यपृष्ठ
कोल्हापूर महानगरपालिका
मुख्य इमारत, छ. शिवाजी महाराज चौक,
भाऊसिंगजी रोड, सी वॉर्ड, कोल्हापूर ४१६ ००२
संपर्क क्रमांक. ०२३१ २५४०२९१
फॅक्स ०२३१ २५४१८३०
अ. क्र. नाव पदनाम संपर्क क्रमांक ई - मेल आयडी
1 श्रीमती के. मंजुलक्ष्मी प्रशासक ९७६६५३२००१ commissionerkmc@rediffmail.com
2 श्री राहुल रोकडे अतिरिक्त आयुक्त (१) ९४०३७८२८१६ addlcommkmc@gmail.com
3 श्रीमती साधना पाटील उप-आयुक्त (I) ९७६६५३२०१९ dycomm1@gmail.com
4 श्री पंडित पाटील उप-आयुक्त (२) 9766532010 dmckmc02@gmail.com
5 श्री संजय सरनाईक सहा. आयुक्त (I) ९७६६५३२०३० amc1kmc@gmail.com
6 श्री कृष्णा पाटील सहाय्यक आयुक्त (२) ७७०००७४९८१ amc2kmc@gmail.com
अ. क्र. नाव पदनाम संपर्क क्रमांक ई - मेल आयडी
1 श्री नेत्रदीप सरनोबत शहर अभियंता ९७६६५३२०९९ cityengineerkmc@rediffmail.com
2 श्री. नंदकुमार पाटील उपशहर अभियंता १ ७७०९०४२१७१ dyce1kmc@gmail.com
3 श्री. सतीश फप्पे उपशहर अभियंता २ ९८२३४५४२५१ dyce2kmc@gmail.com
4 श्री. आर. के. पाटील उपशहर अभियंता ३ ९६६५०३५५८८ dyce3kmc@gmail.com
5 श्री. रमेश कांबळे उपशहर अभियंता 4 ९४२३०४१२७९ dyce4kmc@gmail.com
6 श्री. बळवंत सूर्यवंशी पीडब्ल्यूडी अकाऊंटंट ९७३०५१३६८० pwdkmc2019@gmail.com
7 श्री अवधूत नेर्लेकर कनिष्ठ अभियंता (वि. का. ४) ७०२०११२१९२
8 श्री महादेव फुलारी कनिष्ठ अभियंता (वि. का. १) ९९२२२०७७९९
9 श्री अक्षय अटकर कनिष्ठ अभियंता (वि. का. १) ८८५५९६७८७०
अ. क्र. नाव पदनाम संपर्क क्रमांक ई - मेल आयडी
1 डॉ प्रकाश पावरा आरोग्याधिकारी ९७६६५३२०१४ kmchealthofficer14@gmail.com
2 डॉ संजना बगडी जन्म आणि मृत्यू निबंधक ०२३१२५४२९१ kmcbirthanddeath@gmail.com
3 डॉ. प्रकाश पावरा वैद्यकीय अधिकारी, सावित्रीबाई फुले रुग्णालय ९४२१९२४१३६
4 डॉ. अमोल माने वैद्यकीय अधिकारी, आयसोलेशन हॉस्पिटल ९८२२८९९५०८
5 डॉ. विद्या काळे वैद्यकीय अधिकारी, पंचगंगा हॉस्पिटल ९४२२४९४१३० hpanchganga@gmail.com
6 डॉ योगिता भिसे वैद्यकीय अधिकारी, प्रा.आ.केंद्र, पंचगंगा हॉस्पिटल ९८५०५३१७४३ mofwc2@gmail.com
7 डॉ शोभा दाभाडे वैद्यकीय अधिकारी, प्रा.आ. केंद्र, राजारामपुरी ९५०३५८४८२९ fwcno.3@gmail.com
8 डॉ रुपाली यादव वैद्यकीय अधिकारी, प्रा.आ. केंद्र, पंचगंगा हॉस्पिटल ९८६०४८९९९८ fwcno.4@gmail.com
9 डॉ बाळासाहेब पुंडीकर वैद्यकीय अधिकारी, प्रा.आ.केंद्र, कसबा बावडा ८००७१५७७३५ fwcno.5@gmail.com
10 डॉ. रती अभिवंत वैद्यकीय अधिकारी, प्रा.आ. केंद्र, महाडिक माळ ९८२२९१३३०८ fwcno.6@gmail.com
11 डॉ सुनील नाळे वैद्यकीय अधिकारी, प्रा.आ. केंद्र, फुलेवाडी ८२०८५०१८५६ ufwcno.8@gmail.com
12 डॉ अर्पिता खैरमोडे वैद्यकीय अधिकारी, प्रा.आ. केंद्र, आयसोलेशन रुग्णालय ९८२२६५१४८२ ufwcno.7@gmail.com
13 डॉ निखिल पाटील वैद्यकीय अधिकारी, प्रा.आ. केंद्र, सदर बाजार ९८५०६५६६६४ ufwcno.9@gmail.com
14 डॉ विश्वनाथ खैरमोडे वैद्यकीय अधिकारी, प्रा.आ. केंद्र, सिद्धार्थ नगर ९८२२११८७३७ ufwcno.10@gmail.com
15 डॉ सुशीला पावरा वैद्यकीय अधिकारी, प्रा.आ. केंद्र, मोरे माने नगर ९४२००८६२८८ mouphc11@gmail.com
16 श्री सागर कांबळे अधीक्षक ९९२३६२२१५०
अ. क्र. नाव पदनाम संपर्क क्रमांक ई - मेल आयडी
1 श्री जयवंत पवार मुख्य आरोग्य निरीक्षक 9766532044 healthswm1@gmail.com
2 श्री ऋषिकेश सरनाईक आरोग्य निरीक्षक (A1) ९७६६५३२०२८
3 श्रीमती मसुरकर आरोग्य निरीक्षक (A2) ९५१८९९४३४०
4 श्री मनोज लोट आरोग्य निरीक्षक (C1) ९७६६५३२०४१
5 श्रीमती शुभांगी पवार आरोग्य निरीक्षक (C2) ९७६६५३२०४२
6 श्री महेश भोसले सहा. आरोग्य निरीक्षक (D) ९७६६५३२०४३
7 श्री सुशांत कावडे सहा. आरोग्य निरीक्षक (E1) ९७६६५३२०४५
8 श्री श्रीराज होळकर आरोग्य निरीक्षक (E2) ९७६६५३२०४६
9 श्री करण लाटवडेकर आरोग्य निरीक्षक (E3) ९७६६५३२०४७
10 श्री नंदकुमार पाटील आरोग्य निरीक्षक (E4) ९७६६५३२०४८
11 श्री मुनीर फरास आरोग्य निरीक्षक (E5) ९७६६५३२०५२
12 श्री स्वप्नील उलपे आरोग्य निरीक्षक (कीटकनाशक) ९७६६५३२०४९
13 श्री विकास भोसले आरोग्य निरीक्षक (ड्रेनेज) ९७६६५३२०५०
14 श्री विनोद नाईक सहा. आरोग्य निरीक्षक (उनाड व भटकी कुत्री बंदोबस्त्)) ९५६१८१४४७४
15 श्रीमती गीता लखन सहा. आरोग्य निरीक्षक (मार्केट) ९५०३५९३१३२
16 सुशांत शेवाळे आरोग्य निरीक्षक (ऑटो टिप्पर प्लानिंग)
अ. क्र. नाव पदनाम संपर्क क्रमांक ई - मेल आयडी
1 श्री हर्षजीत घाटगे जल अभियंता ९४२११७२०९४ hyengrkmc@gmail.com
2 श्री रावसाहेब विष्णू चव्हाण उप जलअभियंता (वॉर्ड ई) ९५०३०२४८४८
3 श्री प्रशांत पंडत अधीक्षक (पाणीपट्टी) ७७०९०४२१७७
4 श्रीमती प्रिया पाटील कनिष्ठ अभियंता (वॉर्ड ई) ९९२१५१३२८२
5 श्री मिलिंद पाटील कनिष्ठ अभियंता ९८९००८३५४५
6 श्री मिलिंद जाधव कनिष्ठ अभियंता (ड्रेनेज - वॉर्ड ई) ९२२६९३५२७७
7 पाणी टँकर कळंबा - ०२३१-२५३७५०४
8 पाणी टँकर कसबा बावडा - ०२३१-२६६७७८२
9 श्रीमती अनुराधा वांढरे कनिष्ठ अभियंता (ड्रेनेज - वॉर्ड ए, बी, सी, डी) ८४४६०९१५१०
10 श्री सुरेश पां. पाटील कनिष्ठ अभियंता (वितरण - वॉर्ड ए, बी, सी, डी) 7709019292
11 श्रीमती मयूरी पटवेगार कनिष्ठ अभियंता (वितरण - वॉर्ड ए, बी, सी, डी) ९५०३४०२०४५
12 श्रीमती महानंदा सूर्यवंशी कनिष्ठ अभियंता (वितरण - वॉर्ड ए, बी, सी, डी) ९४२३२८६६००
अ. क्र. नाव पदनाम संपर्क क्रमांक ई - मेल आयडी
1 श्री विनय झगडे सहाय्यक संचालक नगररचना ९३२५६९९७१० adtpkmc@gmail.com
2 श्री रमेश मस्कर उप शहर रचनाकार (वि. का. १ व ३) ९७६६५३२०७७
3 श्री. नंदकुमार पाटील उप शहर रचनाकार (वि. का. २ व ४) ७७०९०४२१७१
4 श्री पदमल पाटील कनिष्ठ अभियंता ७६२०३२७५५२
5 श्री अरुणकुमार गवळी कनिष्ठ अभियंता ८८६२०९७१७१
6 श्री प्रमोद बराले कनिष्ठ अभियंता ८२०८०३४०८६
7 श्री चेतन आरमाळ कनिष्ठ अभियंता ९९२१८८७१२७
8 श्री सुनील भाईक कनिष्ठ अभियंता ९८९०१२२१२८
9 श्रीमती अभिलाषा दळवी कनिष्ठ अभियंता ८५३०८७३०५७
अ. क्र. नाव पदनाम संपर्क क्रमांक ई - मेल आयडी
1 श्री शंकर यादव प्रशासन अधिकारी ९८६०७४५०७४ schoolboardkmc@gmail.com
अ. क्र. नाव पदनाम संपर्क क्रमांक ई - मेल आयडी
1 श्री सुधाकर चल्लावाड कर निर्धारक व संग्राहक ९७६६५३२०३१ propertytaxmain@gmail.com
2 श्री अच्युत अडुरकर अधीक्षक (प्रभाग अ, ब) ९८५०८८३७८५ propertytax01@gmail.com
3 अशोक यादव अधीक्षक (प्रभाग सी, डी) ७७०९०१२८२८
4 श्री दत्तप्रसाद माजगावकर अधीक्षक (प्रभाग ई 1) ९५२७९६९२३९ propertytax03@gmail.com
5 श्री विजय वणकुद्रे अधीक्षक (प्रभाग ई 2) ९९७५४४२४९४ propertytax04@gmail.com
अ. क्र. नाव पदनाम संपर्क क्रमांक ई - मेल आयडी
1 श्री मनिष रणभिसे मुख्य अग्निशमन अधिकारी ९७६६५३२०२० firekmckop@gmail.com
2 श्री कांता बांदेकर प्र. स्थानक अधिकारी ९७६२७५९०८६
3 श्री दस्तगीर मुल्ला प्र. स्थानक अधिकारी ७७०९०१९६९७
अ. क्र. नाव पदनाम संपर्क क्रमांक ई - मेल आयडी
1 श्री संजय सरनाईक अतिरिक्त परिवहन व्यवस्थापक ९७६६५३२०३० atmkmt@gmail.com
2 अमरसिंह माने कार्य व्यवस्थापक ९०११२३७७९७
3 दीपक दुर्गुळे लेखापाल ८८३०१८५६१६
4 श्रीकांत पाटील अंतर्गत लेखा परीक्षक ९९२२९०८४८५
5 श्री सुरेश माने स्थापना व जारी रोख अधीक्षक ९९२१३६८१५९
6 मेघा माने सांख्यिकीय शुल्क ९७३०७२५१९५
7 पी.एन. गुरव प्रकल्प अधिकारी ९७६६५३२०१७
8 आर.एस.धूपकर वाहतूक निरीक्षक ९०२१२६६९३०
9 दिनेश सोमाने संगणक चालक ९४२३८२५२५५
10 संजय इनामदार कामगार, विमा, कर, नोंदणी, जनसंपर्क अधिकारी ९४२३८१६३७९
11 रवींद्र कांबळे - ९७६२०८०४७७
12 अंकुश पाटील स्टोअर एचओडी ९९२३०८००६०
अ. क्र. कार्यालयाचे नाव नाव पदनाम संपर्क क्रमांक ई - मेल आयडी
1 कोमनपा डेटा सेंटर श्री. यशपालसिंग राजपूत सिस्टीम मॅनेजर 9028861181 computerkmc@gmail.com
2 नागरी सुविधा केंद्र १ गांधी मैदान श्री. मारुती मधाळे अधीक्षक ९८९०४५८३२७
3 नागरी सुविधा केंद्र २ छत्रपती शिवाजी मार्केट श्री. सुनील घाटगे अधीक्षक ९६८९१०१८८१
4 नागरी सुविधा केंद्र ३ राजारामपुरी श्री प्रकाश आयरेकर अधीक्षक ९७६६२५७०७७
5 नागरी सुविधा केंद्र कावळा नाका श्री. शंकर कोळी अधीक्षक ९३७०५४६२८८
6 नागरी सुविधा केंद्र कसबा बावडा श्री. सुनील पाटील वरिष्ठ लिपिक ९९७५४३००९८
7 नागरी सुविधा केंद्र मुख्य इमारत श्रीमती सीमा येसादे अधीक्षक ९८६०९४९५४७
अ. क्र. विभागाचे नाव नाव पदनाम संपर्क क्रमांक ई - मेल आयडी
1 मुख्य लेखापरीक्षक श्रीमती कलावती मिसाळ मुख्य लेखापरीक्षक ९७६६५३२०१२
2 वित्त व लेखा विभाग श्री सुनील काटे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी ९७६६५३२०१६ kmcacc.kop@gmail.com
3 प्रधानमंत्री आवास योजना श्री हर्षजीत घाटगे कार्यकारी अभियंता ९४२११७२०९४ kmcpmayhfa@gmail.com
4 वित्त व लेखा विभाग श्री संजय सरनाईक मुख्य लेखापाल ९७६६५३२०३० kmcacc.kop@gmail.com
5 पर्यावरण विभाग श्री अवधूत नेरलेकर पर्यावरण अधिकारी ७७०९०१८२८२ envkmc@gmail.com
6 कामगार विभाग श्री तेजश्री शिंदे कामगार अधिकारी ९८६०७२५६७३ labourofficerkmc@gmail.com
7 नगरसचिव विभाग श्री सुनील बिद्रे नगरसचिव ९८९०३०१८६१
8 केएमसी कॉलेज डॉ पौडमल प्राचार्य -
9 पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. विजय पाटील पशुवैद्यकीय अधिकारी ९७६६५३२०५१
10 संगणक विभाग श्री यशपालसिंग राजपूत सिस्टीम मॅनेजर 9028861181 computerkmc@gmail.com
11 विधी विभाग श्री संदीप तायडे अधीक्षक ९४२११११३२५ legal@kolhapurcorporation.gov.in
12 आस्थापना विभाग श्री राम काटकर अधीक्षक ९७६६५३२०३४ kmcpms2018@gmail.com
13 रचना व कार्यपद्धती विभाग श्री प्रशांत पंडत रचना व कार्यपद्धती अधिकारी ७७०९०४२१७७ kmcoandm@gmail.com
14 परवाना विभाग श्री राम काटकर परवाना अधीक्षक ९७६६५३२०३४ licensekmc@gmail.com
15 पेन्शन विभाग श्री उमाकांत कांबळे अधीक्षक ९८९०३१७४४७ gpfkmc@gmail.com
16 स्थानिक संस्था कर श्री विश्वास कांबळे एलबीटी अधिकारी ९७३०३३८१७७ lbtkmckop@gmail.com
17 विवाह नोंदणी विभाग श्री उमाकांत कांबळे विवाह निबंधक ९८९०३१७४४७ kmcmarriage@gmail.com
18 जनसंपर्क अधिकारी श्री मोहन सूर्यवंशी जनसंपर्क अधिकारी (प्र.) ९७६६५३२०२९ prokmc29@gmail.com
19 निवडणूक विभाग श्री सुधाकर चल्लावाड अधीक्षक ९७६६५३२०३१ election2020kmc@gmail.com
20 रेकॉर्ड विभाग श्री प्रीती घाटोळे अधीक्षक रेकॉर्ड विभाग ९५६१४७३२६०
21 ब्यूरो विभाग श्री प्रीती घाटोळे अधीक्षक ब्यूरो विभाग ९५६१४७३२६०
22 केशवराव भोसले नाट्यगृह श्री समीर महाब्री व्यवस्थापक ९५८८६१९९४७
23 भास्करराव जाधव वाचनालय श्री रत्नाकर जाधव ग्रंथपाल ९८२२७१८०४८ null
24 इस्टेट विभाग विलास साळोखे इस्टेट अधिकारी ९४२११११३२५ estatekopkmc@gmail.com
अ. क्र. नाव पदनाम संपर्क क्रमांक ई - मेल आयडी
1 केएमसी तक्रार पीआरओ विभाग १८०० २३३१९१३
2 अनधिकृत होर्डिंग तक्रार क्र. होर्डिंग तक्रार १८०० २३३३५६८
3 ईईएसएल एलईडी दिवे तक्रार क्र. ईईएसएल एलईडी दिवे १८०० १२३२२६७
अ. क्र. नाव पदनाम संपर्क क्रमांक ई - मेल आयडी
1 श्री नारायण पुजारी सहा. अभियंता (विद्युत) ९५१८३९४७७२ kmcaeelectric@gmail.com
2 श्री अमित दळवी कनिष्ठ अभियंता ९५०३०२७१७१ kmcaeelectric@gmail.com
अ. क्र. नाव पदनाम संपर्क क्रमांक ई - मेल आयडी
1 श्री श्रीनिवास कोळी व्यवस्थापक- कौशल्य प्रशिक्षण व उपजीविका ९८५०९७४४९२ kolhapurnulm@gmail.com
2 श्री रोहित अशोक सोनुले व्यवस्थापक- सामाजिक अभिसरण व संस्थात्मक बांधणी ९७६५४५३५३५ kolhapurnulm@gmail.com