मुख्यपृष्ठ
अ. क्र. नाव कालावधी पासून कालावधी पर्यंत
1 वोरा सुभाष बाबुभाई १४/०९/१९७९ ३१/०७/१९८०
2 जाधव नारायण ज्ञानदेव ०६/०८/१९८० ३१/०७/१९८७
3 आडगुळे महादेव दादोबा ०७/०८/१९८१ ३१/०७/१९८२
4 साळोखे चंद्रकांत बळवंत ०७/०८/१९८२ ३१/०३/१९८३
5 फरास महमंदगौस उर्फ बाबू हारूण २९/०८/१९८३ ३१/०३/१९८४
6 बसुगडे संभाजीराव गजानन १२/०४/१९८५ २८/०२/१९८६
7 यवलूजे सदाशिव महादेव ०७/०३/१९८६ २७/०२/१९८७
8 पोवार भीमराव श्रीपती ०७/०३/१९८७ २७/०२/१९८८
9 पचिंद्रे जयराम श्रीपतराव ०५/०३/१९८८ २८/०२/१९८९
10 टिक्के कुलभूषण श्रीपती १५/०३/१९८९ ०२/०३/१९९०
11 अग्रवाल मुरलीधर गोकुळदास ०२/०३/१९९० १४/११/१९९०
12 मंडलिक माणिक बाबुराव ३०/११/१९९० ३१/१०/१९९१
13 कदम सुनील महादेव ०४/११/१९९१ ३१/१०/१९९२
14 उलपे वसंत लक्ष्मण ०४/११/१९९२ ३१/१०/१९९३
15 डकरे राजेंद्र महादेव ०४/११/१९९३ ०२/११/१९९४
16 गवळी सुरेश बापुसो ०२/११/१९९४ १६/११/१९९५
17 गवंडी आनंदराव परशराम ०४/१२/१९९५ ०५/१२/१९९६
18 जाधव गौतम शंकरराव ०५/१२/१९९६ ०५/१२/१९९७
19 लाड विजय दत्तात्रय ०५/१२/१९९७ ०५/१२/१९९८
20 पाटील राम दादोबा ०५/१२/१९९८ ३१/१०/१९९९
21 शेटे भूपाल महिपती ०१/११/१९९९ ३०/११/२०००
22 मोरे नंदकुमार उर्फ नंदू बाळकृष्ण ३०/११/२००० ३०/१०/२००१
23 फाळके उदय यशवंतराव ०५/११/२००१ ०७/११/२००२
24 मेथे निशिकांत यशवंतराव ०७/११/२००२ ०४/११/२००३
25 सूर्यवंशी विजय दिनकर ०७/११/२००३ ३०/१०/२००४
26 साळोखे विजय बाबुराव ०५/११/२००४ २४/११/२००५
27 इंगवले रविकिरण विष्णुपंत २४/११/२००५ ३१/१०/२००६
28 जाधव संभाजी रमेश १७/११/२००६ ३१/१०/२००७
29 मोदी सुनील जबरचंद ०६/११/२००७ २०/१२/२००८
30 सलगर इंद्रजित उर्फ जितू दिनकरराव २७/०२/२००९ १५/०१/२०१०
31 ढवळे आशिष मनोहर २०/०१/२०१० ११/११/२०१०
32 सावंत महेश आबासो ०७/०१/२०११ ३१/१२/२०११
33 देशमुख शारंगधर वसंतराव ०९/०१/२०१२ ३१/०१/२०१३
34 लाटकर राजेश भरत ०४/०१/२०१३ १६/०७/२०१३
35 पोवार रामेश तानाजी १८/०७/२०१३ ३१/१२/२०१३
36 चव्हाण सचिन प्रल्हाद ०२/०१/२०१४ ३१/१२/२०१४
37 फरास आदिल बाबू ०२/०१/२०१५ २४/०७/२०१५
38 पाटील सर्जेराव श्री. १४/०८/२०१५ ०९/११/२०१५
39 जाधव मुरलीधर पांडुरंग ०५/०२/२०१६ १९/०१/२०१७
40 नेजदार संदीप विलास १९/०१/२०१७ १२/०२/२०१८
41 ढवळे आशिष मनोहर . .
42 देशमुख शारंगधर वसंतराव . .
43 पाटील सचिन . . .