मुख्यपृष्ठ
अ. क्र. नाव पदनाम कालावधी पासून कालावधी पर्यंत
1 श्री द्वारकानाथ कपूर प्रशासक १५/०५/१९७२ १५/०४/१९७५
2 श्री ना. मा. देवस्थळे प्रशासक १६/०४/१९७५ ०८/०५/१९७७
3 श्री वि. ना. मखिजा प्रशासक ०७/०७/१९७७ १०/०७/१९७८
4 श्री डी. टी. जोसेफ प्रशासक ११/०७/१९७८ १६/०८/१९७८
5 श्री डी. टी. जोसेफ आयुक्त १६/०८/१९७८ ०१/०८/१९७९
6 श्री वि. श. करंदीकर आयुक्त ०२/०८/१९७९ ३१/०७/१९८१
7 श्री सु. ध. चौगले आयुक्त ३१/०७/१९८१ ०३/१०/१९८३
8 श्री शि. ग. भोसले आयुक्त ०४/१०/१९८३ ३१/०३/१९८४
9 श्री शि. ग. भोसले आयुक्त ११/०४/१९८४ १९/०३/१९८५
10 श्री शि. ग. भोसले आयुक्त १९/०३/१९८५ २७/१०/१९८६
11 श्री सुरेश साळवी आयुक्त ०९/०३/१९८७ २७/०९/१९८८
12 श्री मधुकर पाटील आयुक्त १८/११/१९८८ २२/०६/१९८९
13 श्री सु. वि. जोशी आयुक्त ०३/०७/१९८९ २१/०५/१९९२
14 श्री पृ. मो. बायस आयुक्त २१/०५/१९९२ ०४/०३/१९९४
15 श्री अजितकुमार जैन आयुक्त ०४/०३/१९९४ ११/०७/१९९४
16 श्री बिपिन मलिक आयुक्त १२/०७/१९९४ २१/१०/१९९५
17 श्री व्ही. के. जयरथ आयुक्त २१/१०/१९९५ २६/०९/१९९७
18 डॉ. शैलेशकुमार शर्मा आयुक्त १०/११/१९९७ २६/०९/१९९८
19 श्री नितीन गद्रे आयुक्त २६/१०/१९९८ १४/१०/१९९८
20 श्री राजगोपाल देवरा आयुक्त १४/१०/१९९९ १८/०१/२००१
21 श्री एस.व्ही.आर. श्रीनिवास आयुक्त १८/०१/२००१ ११/०६/२००३
22 श्री संजय सेठी आयुक्त ०४/०८/२००३ ३१/०५/२००४
23 डॉ. के. एच. गोविंदराज आयुक्त ०१/०७/२००४ २१/११/२००५
24 श्री कुणाल कुमार आयुक्त १६/०१/२००६ १५/०५/२००८
25 श्री विजय सिंघल आयुक्त २१/०५/२००८ ०८/०७/२०११
26 श्रीमती विजयालक्ष्मी प्रसन्ना बिद्री आयुक्त ११/०७/२०११ १७/०१/२०१५
27 श्री पी. शिवशंकर आयुक्त ३१/०१/२०१५ ०२/०४/२०१७
28 डॉ. अभिजीत चौधरी आयुक्त ०२/०४/२०१७ २०/०२/२०१९
29 डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी आयुक्त २८/०२/२०१९ ०८/१०/२०२०
30 डॉ. कादंबरी बलकवडे आयुक्त ०८/१०/२०२० १५/११/२०२०
31 डॉ. कादंबरी बलकवडे प्रशासक १६/११/२०२० ०५/०६/२०२३
32 श्री राहुल रेखावार प्रशासक ०६/०६/२०२३ २३/०८/२०२३
33 श्रीमती के. मंजुलक्ष्मी प्रशासक २३/०८/२०२३ .