मुख्यपृष्ठ
अ. क्र. विभाग विषय निविदा दिनांक अंतिम दिनांक
1 के.एम.टी. कोटेशन नोटीस - मे. अशोक लेलँड कंपनीच्या स्टॅग मॉडेल विंडशिल्ड लमिनीटेड ग्लास (ड्रायव्हर समोरील काच) फिटिंगसह पुरवठा करणेबाबत 17/07/2024 31/07/2024
2 के.एम.टी. कोटेशन नोटीस - सन २०२४-२५ करिता कोमनपा परिवहन उपक्रमाकडील पासधारक प्रवाशांना वितरित करावयाची १K RFID PRE-PRINTED CARDS व RFID DATA CARD SD SERIES YMKCT COLOR RIBBON CARTRIDGE (250 IMAGES) चा पुरवठा करणेबाबत 17/07/2024 31/07/2024
3 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपा सर्व हॉस्पिटल्स ,वॉर्ड दवाखाने, रक्तपेढी, फिजिओथेरपी सेंटर, कुटुंब कल्याण केंद्रे, नागरी आरोग्य केंद्रे व आरोग्यवर्धिनी केंद्रे यांना आवश्यक असणारे साहित्य पुरविणेबाबत 17/07/2024 24/07/2024
4 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपा आरोग्य स्वच्छता विभागाकरिता रबरी हँडग्लोवहज पुरविणेबाबत 16/07/2024 24/07/2024
5 प.व.डी. जाहीर ई-निविदा क्र. १७ 15/07/2024 22/07/2024
6 अग्निशमन विभाग कोटेशन नोटीस - अग्निशमन विभागासाठी १००० ली. फोम खरेदी करणेबाबत 15/07/2024 22/07/2024
7 प.व.डी. जाहीर ई-निविदा क्र. १६ 15/07/2024 22/07/2024
8 विद्युत विभाग निविदा क्र 15 - कोल्हापूर महानगरपालिका शहर हददीतील सिग्नलची देखभाल दुरुस्ती पादचारी सिग्नल ब्लिंकरसह सन 2024-26 दोन वर्षाकरिता करणे 11/07/2024 18/07/2024
9 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपा कार्यक्षेत्रातील मोकाट जनावरे पकडणेकामी ६ महीने कालावधी करिता २ टेम्पो भाडे तत्वावर पुरवठा करणेबाबत 11/07/2024 18/07/2024
10 पाणीपुरवठा व मल:निस्सारण विभाग Government eMarketPlace (GeM) नोटिस क्र. ०९/२०२४-२५ 28/06/2024 05/07/2024
11 विद्युत विभाग कोटेशन क्र 12 - कोमनपा एम. आर. देसाई फिजिओथेरपी सेंटर ताराबाई पार्क येथे नवीन विदयुतीकरणे करणे 28/06/2024 05/07/2024
12 विद्युत विभाग कोटेशन नोटिस क्र. १२ - कोमनपा श्री पंचगंगा रुग्णालय तळमजल्यावरील ओपीडी सोनोग्राफी कक्ष व मीटिंग हॉल येथे जनरेटर कनेक्शन देणे 28/06/2024 05/07/2024
13 संगणक विभाग कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेतील नागरी सुविधा केंद्रांमधील संगणक दुरुस्तीसाठी संगणकीय साहित्य खरेदी करणेबाबत... 25/06/2024 01/07/2024
14 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - शहरातील मोकाट जनावरे पकडणेकामी २ टेम्पो वाहन ६ महीने कालावधी करिता भाडेतत्वावर घेणेबाबत 19/06/2024 25/06/2024
15 विद्युत विभाग कोटेशन नोटीस - कोमनपा केशवराव भोसले नाटयगुह येथील ध्वनीयंत्रणेचे आधुनिकीकरण 7 वर्षे देखभाल दुरुस्तीसह करणेबाबत 19/06/2024 21/06/2024
16 प.व.डी. टेंडर नोटीस नं. ३ 13/06/2024 20/06/2024
17 प.व.डी. टेंडर नोटीस नं. २ 13/06/2024 20/06/2024
18 प.व.डी. कोटेशन नोटीस - प्र. क्र. ३१ अंतर्गत कोमनपा मुख्य इमारतीमधील मा. अति. आयुक्त - १ कार्यालयात स्टाफला बसण्यासाठी केबिन तयार करणे व अतिरिक्त आयुक्त अॅंटी चेंबरमध्ये आरसा व स्टोरेज कपाट तयार करणे 13/06/2024 20/06/2024
19 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - दरमहा कार्यालयीन कामाचे झेरॉक्स काढणेसाठी कोटेशन मिळणेबाबत 12/06/2024 19/06/2024
20 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - सन २०२४-२५ मधील संभाव्य पुरस्थितिच्या धर्तीवर पुरबाधितांकरिता जेवण, नाश्ता व चहा पुरविणेकामी मंजूर महिला बचत गट यांचेकडून उपलब्ध करून घेणेबाबत 12/06/2024 19/06/2024
21 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटीचे Income Tax Act 12 A अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करणेकरिता कोटेशन मिळणेबाबत 12/06/2024 19/06/2024
22 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपाचे सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकडील ई.टी.पी. प्लांटची ए. एम. सी. करणेबाबत 12/06/2024 19/06/2024
23 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत कर्मचारी यांचे ईपीएफ चलन निर्मिती करणेकरिता कोटेशन मिळणेबाबत 12/06/2024 19/06/2024
24 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकरीता लॅब केमिकल्स पुरवठा करणेबाबत 12/06/2024 18/06/2024
25 पाणीपुरवठा व मल:निस्सारण विभाग कोटेशन नोटीस - शहर पाणी पुरवठा विभागाकडे पाणी टँकर भाडे तत्वावर घेणेकामी जाहीर कोटेशन दर मागविणेबाबत 11/06/2024 17/06/2024
26 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपा कार्यक्षेत्रातील उनाड व भटकी कुत्री यांचे लसीकरण करण्यासाठी इच्छुक नोंदणीकृत संस्था यांनी सेवा दर पुरविणेबाबत 11/06/2024 18/06/2024
27 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ अनुषंगाने मतदान केंद्रांकरिता टॉयलेट भाडे तत्वावर उपलब्ध करून देणेबाबत 25/04/2024 29/04/2024
28 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत खरेदी करण्यात आलेले ऑटो टिप्पर वाहनांवर टेप व स्पीकर बसविणेबाबत 19/04/2024 25/04/2024
29 के.एम.टी. Second Extension for the Tender Notice No.KMT/PM e-Bus Sewa/Electric/02/2023-24. 18/04/2024 30/04/2024
30 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय क्षयरोग दुरिकरण कार्यक्रम अंतर्गत कसयरोग नियंत्रण सोसायटी, कोमनपा करीता Tab DSTB-IP (A) औषधे खरेदी करणेबाबत 16/04/2024 22/04/2024
31 के.एम.टी. First Extension for the Tender Notice No.KMT/PM e-Bus Sewa/Electric/02/2023-24. 10/04/2024 18/04/2024
32 के.एम.टी. First Extension to E-Quotation Notice No.09/PURCHASE/2023/24 02/04/2024 08/04/2024
33 के.एम.टी. Tender Notice No : KMT/PM e-Bus Sewa/Electric/02/2023-24 - Supply installation testing and commissioning of 2000 KVA transformers 93 NOs) centre and related infrastructure work HT cabin, earthing and LT Panels, etc. under PM e-BUS Sewa Project at KMT workshop, KOlhapur - Corrigendum Extension 28/03/2024 10/04/2024
34 विद्युत विभाग निविदा क्र 158 मधील अनुक्रमे 3,4 5 या कामास तिसरी मुदतवाढ 27/03/2024 03/04/2024
35 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत शहरातील भटकी व मोकाट कुत्री पकडणे कामी जाळ्या खरेदी करणेबाबत - मुदतवाढ 22/03/2024 29/03/2024
36 विद्युत विभाग निविदा नोटीस क्. 178 - प्रथम मुदतवाढ 22/03/2024 28/03/2024
37 प.व.डी. Tender Notice 196 19/03/2024 26/03/2024
38 प.व.डी. Tender Notice 194 18/03/2024 26/03/2024
39 प.व.डी. Tender Notice 193 18/03/2024 26/03/2024
40 के.एम.टी. Tender Notice No : KMT/PM e-Bus Sewa/Electric/02/2023-24 - Supply installation testing and commissioning of 2000 KVA transformers 93 NOs) centre and related infrastructure work HT cabin, earthing and LT Panels, etc. under PM e-BUS Sewa Project at KMT workshop, KOlhapur 16/03/2024 30/03/2024
41 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोमनपा सावित्रीबाई फुले रुग्णालय कडील मेडिकल वर्ड व सर्जिकल वार्ड इंडोर पेशंट तसेच आयसोलेशन रुग्णालयाकडील इंदोर पेशंट यांना सकाळ व संध्याकाळ 200 एम एल दूध देणे बाबत 16/03/2024 16/03/2024
42 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत शहरातील भटकी व मोकाट कुत्री पकडणे कामी जाळ्या खरेदी करणेबाबत 16/03/2024 16/03/2024
43 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय शहरातील मोकाट जनावरे पकडणे कामी दोन दोन टेम्पो वाहन सहा महिने कालावधी करिता भाडेतत्त्वावर घेणे बाबत 16/03/2024 22/03/2024
44 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपाचे सावित्री बाई फुले रुग्णालय व डॉ. द्वारकानाथ कोटणीस आयसोलेशन हॉस्पिटल येथील इमारतीचे evaluation करून सी. ए. मान्यप्राप्त प्रमाणपत्र देणेबाबत 15/03/2024 21/03/2024
45 के.एम.टी. कोटेशन नोटीस - कोमनपा परिवहन उपक्रमकडील कर्मचाऱ्यांची दैनंदिन हजेरी बायोमेट्रिक अटेनडन्स पद्धतीने नोंदविणेसाठी बायोमेट्रिक अटेनडन्स मशीन - २ नग पुरवठा करणेबाबत 15/03/2024 28/03/2024
46 प.व.डी. Tender Notice 187 15/03/2024 22/03/2024
47 प.व.डी. Tender Notice 184 15/03/2024 22/03/2024
48 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कसबा बावडा घनकचरा प्रकल्पावर मे. कोल्हापूर ग्रीन एनर्जी यांनी उभारणी केलेल्या 130 टन क्षमतेच्या RDF प्रकल्प अंतर्गत अनुषंगिक नवीन स्पेअर पार्ट खरेदी व दुरुस्ती करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत 15/03/2024 19/03/2024
49 विद्युत विभाग कोटेशन नोटीस - आबासो सासणे विद्यालय येथे स्थलांतरित करण्यात आलेल्या एम आर देसाई फिजिओथेरपी सेंटरकरीता आवश्यक त्या ठिकाणी विद्युतीकरण करणे 15/03/2024 22/03/2024
50 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - श्री पंचगंगा रुग्णालयाकरीता रुग्ण कल्याण समिती अंतर्गत रुग्णालयाकरीता कार्यरत असणारी फायर सिस्टिम रिन्युअल करणे व रिफिलिंग करणेबाबत 15/03/2024 18/03/2024
51 प.व.डी. Tender Notice 179 14/03/2024 21/03/2024
52 प.व.डी. Tender Notice 181 14/03/2024 21/03/2024
53 शहर अभियंता/सार्वजनिक बांधकाम विभाग कोटेशन नोटिस - प्र. क्र. ७४ अंतर्गत राजोपाध्येनगर री. स. नं. १०४९ लगत चॅनेल गटर बांधणेकामी सीलबंद दरपत्रके मागविणेबाबत 14/03/2024 21/03/2024
54 प.व.डी. Tender Notice 180 14/03/2024 21/03/2024
55 विद्युत विभाग जाहीर ई-निविदा क्र. १५८ - दुसरी मुदतवाढ 14/03/2024 22/03/2024
56 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - श्री पंचगंगा रुग्णालयाकरीता रुग्ण कल्याण समिती अंतर्गत रुग्णालयाकरीता कार्यरत असणारी फायर सिस्टिम रिन्युअल करणे व रिफिलिंग करणेबाबत 12/03/2024 14/03/2024
57 विद्युत विभाग जाहीर ई-निविदा क्र. १७८/२०२३-२४ 12/03/2024 20/03/2024
58 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १७७ - पंचगंगा व इतर स्मशानभूमिकडे प्रेते दहनासाठी सन २०२३-२४ सालासाठी शेणी खरेदी करणेबाबत 09/03/2024 16/03/2024
59 प.व.डी. जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १७२ 08/03/2024 15/03/2024
60 प.व.डी. जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १७१ 08/03/2024 15/03/2024
61 प.व.डी. जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १७५ 08/03/2024 15/03/2024
62 प.व.डी. जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १७३ 08/03/2024 15/03/2024
63 प्राथमिक शिक्षण समिती कोटेशन नोटीस - प्रा. शिक्षण समिती, समग्र शिक्षा अभियान, समवेशीत शिक्षण अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थ्याना आवश्यक साहित्य साधने खरेदी करणेबाबत 07/03/2024 13/03/2024
64 भांडार विभाग कोटेशन नोटीस नं. १७० - कोमनपा अग्निशमन व इतर विभागाकडील अधिकारी/कर्मचारी यांना बी. आर. सी. डकबॅक कंपनीचे रेनसुट व गमबुट खरेदी करणेबाबत 07/03/2024 13/03/2024
65 विद्युत विभाग जाहीर निविदा क्र. १५८ - पहिली मुदतवाढ 06/03/2024 12/03/2024
66 प्राथमिक शिक्षण समिती कोटेशन नोटीस - प्रा. शिक्षण समिती, समग्र शिक्षा अभियान, समवेशीत शिक्षण अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थ्याना आवश्यक साहित्य साधने खरेदी करणेबाबत 05/03/2024 12/03/2024
67 संगणक विभाग कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत डेटा सेंटरसाठी आवश्यक साधने तसेच विविध विभागातील संगणकीय साहित्यांचे दुरुस्तीसाठी स्पेअर पार्ट्स खरेदी करणेबाबत. 05/03/2024 12/03/2024
68 संगणक विभाग कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत नागरी सुविधा केंद्र व विवाह नोंदणी कार्यालयासाठी कलर प्रिंटरसाठी आवश्यक कलर व काळे रंगाची शाई खरेदीबाबत 05/03/2024 12/03/2024
69 संगणक विभाग कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका मुख्य इमारत व शिवाजी मार्केट इमारत येथील ई-गव्हर्नंस प्रकल्प अंतर्गत डीजेल जनरेटरची वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करार करणेबाबत. 05/03/2024 12/03/2024
70 प्राथमिक शिक्षण समिती कोटेशन नोटीस - प्रा. शिक्षण समिती, समग्र शिक्षा अभियान, समवेशीत शिक्षण अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थ्याना आवश्यक साहित्य साधने खरेदी करणेबाबत 04/03/2024 11/03/2024
71 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - एन. यू. एच. एम. अंतर्गत श्री पंचगंगा रुग्णालयाकरिता रुग्णालयाचे पेस्ट कंट्रोल (वाळवी, झुरळ, मुंगी, पाली, उंदीर आणि घूशी, ई.) करण्याकामी ( कालावधी १ वर्षकरिता) - पाचवी मुदतवाढ 04/03/2024 06/03/2024
72 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - श्री पंचगंगा रुग्णालयाकरीता ऑक्सीजन सिलेंडर खरेदी करणेबाबत 04/03/2024 07/03/2024
73 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - श्री पंचगंगा रुग्णालयाकरीता रुग्ण कल्याण समिती अंतर्गत रुग्णालयाकरीता कार्यरत असणारी फायर सिस्टिम रिन्युअल करणे व रिफिलिंग करणेबाबत 04/03/2024 07/03/2024
74 केशवराव भोसले नाट्यगृह कोटेशन नोटीस - कोमनपाचे संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहात वही. आय. पी. रूमसाठी दोन सोफे खरेदी करणेबाबत 01/03/2024 04/03/2024
75 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - Tab DSTB-CP (A) औषध खरेदी करणेबाबत 01/03/2024 07/03/2024
76 घरफाळा विभाग कोटेशन नोटीस - कोमनपा सन २०२३-२४ या वर्ष अखेरीस घरफाळा दंड व्याजामध्ये ३० टक्के सवलत योजनेची माहिती नागरिकांचे जनजागृती करीता रिक्षा भाडे तत्वावर घेणेबाबत 01/03/2024 04/03/2024
77 विद्युत विभाग जाहीर ई-निविदा नं 165 29/02/2024 07/04/2024
78 प.व.डी. जाहीर ई-निविदा नं 163 29/02/2024 07/03/2024
79 प.व.डी. जाहीर ई-निविदा नं 162 29/02/2024 14/03/2024
80 केएमसी कॉलेज कोटेशन नोटीस - कोमनपा यशवंतराव चव्हाण कॉलेजकडील नमुन्यानुसार आणि आकारानुसार तसेच डिझाईनसह गौरवचिन्ह तयार करणेबाबत 29/02/2024 08/03/2024
81 भांडार विभाग कोटेशन नोटीस - सन 2023-24 या सालाकरीता लागणारे डिजिटल बोर्ड छापणे, फ्रेम व फ्रेमवर पेस्टिंग करणे तसेच ठिकठिकाणी लावणे कामाबाबत - मुदतवाढ 29/02/2024 06/03/2024
82 विद्युत विभाग कोटेशन क्र 164 मधील काम क्र 1 छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथील छ.शिवाजी महाराज पुतळा सभोवती असणा-या विदयुतीकरण निगडीत बाबींची दुरुस्ती करणे 29/02/2024 07/03/2024
83 प.व.डी. जाहीर ई-निविदा नं 161 27/02/2024 05/03/2024
84 प.व.डी. जाहीर ई-निविदा नं 160 27/02/2024 05/03/2024
85 विद्युत विभाग जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र 158 26/02/2024 04/03/2024
86 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - एन. यू. एच. एम. अंतर्गत श्री पंचगंगा रुग्णालयाकरिता रुग्णालयाचे पेस्ट कंट्रोल (वाळवी, झुरळ, मुंगी, पाली, उंदीर आणि घूशी, ई.) करण्याकामी ( कालावधी १ वर्षकरिता) 26/02/2024 28/02/2024
87 प.व.डी. कोटेशन नोटीस - प्र. क्र. ४६ अंतर्गत भटक्या कुत्र्यांचे नीरबिजीकरण केंद्र मंगळवार पेठ येथे स्ट्रक्चरल स्टीलमध्ये लोखंडी दरवाजे बसविणेबाबत 23/02/2024 01/03/2024
88 प.व.डी. जाहीर ई-निविदा क्र. १४९ 22/02/2024 29/02/2024
89 विद्युत विभाग ई-निविदा क्र 142 ची मुदतवाढ 22/02/2024 29/02/2024
90 प.व.डी. जाहीर ई-निविदा क्र. १५२ 22/02/2024 29/02/2024
91 प.व.डी. जाहीर ई-निविदा क्र. १५० 22/02/2024 29/02/2024
92 के.एम.टी. कोटेशन नोटीस - कोमनपा परिवहन उपक्रमकडील ए. सी. बसेसकरीता अँड ब्ल्यू ऑईलचा पुरवठा करणेबाबत 21/02/2024 27/02/2024
93 विद्युत विभाग कोटेशन क्र 154/2024 21/02/2024 27/02/2024
94 विद्युत विभाग जाहीर ई-निविदा क्र. १५१ / २०२४ 20/02/2024 27/02/2024
95 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपा, एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, आरसीएच ऑफिसमधील कॉम्प्युटरकरीता लॅन सिस्टिम करून घेणेबाबत 20/02/2024 26/02/2024
96 विद्युत विभाग जाहीर ई-निविदा क्र. १४७/२०२३-२४ 16/02/2024 23/02/2024
97 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - श्री पंचगंगा रुग्णालय येथे साहित्य पुरवठा करणेबाबत 16/02/2024 23/02/2024
98 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - पल्स पोलिओ मोहीम दि. ०३ मार्च २०२४ साठी मार्कर पेन खरेदी करणेबाबत 15/02/2024 20/02/2024
99 प.व.डी. जाहीर ई-निविदा - १४५ 15/02/2024 22/02/2024
100 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - श्री पंचगंगा रुग्णालयकरिता रुग्णालयाचे पेस्ट कंट्रोल करणेबाबत 15/02/2024 22/02/2024
101 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - पल्स पोलिओ मोहीम दि. ०३ मार्च २०२४ साठी बॅनर छपाई करणेबाबत 15/02/2024 20/02/2024
102 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - पल्स पोलिओ मोहीम दि. ०३ मार्च २०२४ साठी आयकार्ड, स्लिप, पोस्टर व प्रशस्तीपत्र छपाई करणेबाबत 15/02/2024 20/02/2024
103 विद्युत विभाग जाहीर ई-निविदा - १४२/२०२४ (2024_KMC_1003628_1) 13/02/2024 27/02/2024
104 प.व.डी. जाहीर फेर ई निविदा क्र.129/2024 मधील काम क्र 1 - मुदतवाढ 13/02/2024 20/02/2024
105 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपा आरोग्य विभागाकडील सर्व नागरी आरोग्य केंद्रे व कुटुंब कल्याण केंद्रे यांना आवश्यक असणारे मलेरिया तपासणी साहित्य पुरविणेबाबत 13/02/2024 21/02/2024
106 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - संगणक वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती करणेबाबत 12/02/2024 20/02/2024
107 प.व.डी. कोटेशन नोटीस - प्र. क्र. ४६ अंतर्गत महाराणी ताराराणी विद्यालय येथील भटक्या कुत्र्यांचे नीरबिजीकरण केंद्राचे रंगकाम करणेबाबत 09/02/2024 16/02/2024
108 भांडार विभाग कोटेशन नोटीस क्र. १४१ - कोमनपा विविध विभागाकडील डिजिटल बोर्ड छापणे, पेसतीनग करणे तसेच आवश्यक ठिकाणी लावणेबाबत 09/02/2024 20/02/2024
109 पर्यावरण विभाग जाहीर ई-निविदा - कोल्हापूर महानगरपालिका पंचगंगा स्मशानभूमी येथे गॅस दाहिनी बसविणेबाबत 09/02/2024 09/02/2024
110 प.व.डी. कोटेशन नोटीस - प्र. क्र. ४६ अंतर्गत महाराणी ताराराणी विद्यालय येथील प्लंबिंग कामे ग्रेनाइट फ्रेम बसविणेबाबत 09/02/2024 16/02/2024
111 प.व.डी. टेंडर नोटीस नं. १३८ 08/02/2024 15/02/2024
112 प.व.डी. टेंडर नोटीस नं. १३७ 08/02/2024 15/02/2024
113 विद्युत विभाग जाहीर फेर ई-निविदा नोटीस क्र. १२९ - मुदतवाढ 07/02/2024 15/02/2024
114 संगणक विभाग कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका ई-गव्हर्नंस प्रकल्प अंतर्गत कसबा बावडा नागरी सुविधा केंद्रासाठी युपीएस यंत्रणा खरेदी करणेबाबत. 07/02/2024 13/02/2024
115 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपामधील रक्तपेढीकडील उपकरणे कॅलिब्रेशन करून देणेबाबत 06/02/2024 14/02/2024
116 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपाच्या आरोग्य विभागाकडील महात्मा फुले दवाखाना व अहिल्याबाई दवाखाना यांना आवश्यक असणारे रेफ्रीजरेटर पुरवठा करणेबाबत 06/02/2024 14/02/2024
117 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत महिला आरोग्य समिती सदस्यांचे प्रशिक्षणाकरीता चहा नाश्ता देणेबाबत 05/02/2024 12/02/2024
118 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत महिला आरोग्य समिती सदस्यांचे प्रशिक्षणाकरीता स्टेशनरी खरेदी करणेबाबत 05/02/2024 12/02/2024
119 संगणक विभाग कोटेशन नोटीस - घरफाळा विभागा अंतर्गत कोमनपा हद्दीतील मिळकतींचे रिव्हिजन सर्व्हेकामी कामकाजाकरिता इलेक्ट्रॉनिक अंतर मोजणी यंत्र खरेदी करणेबाबत 02/02/2024 09/02/2024
120 संगणक विभाग कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेचे कामकाजासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिगसाठी वायरलेस माईक यंत्रणा खरेदी करणेबाबत.. 02/02/2024 09/02/2024
121 संगणक विभाग कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेतील विविध विभागांचे संगणक दुरुस्तीसाठी संगणकीय साहित्य खरेदी करणेबाबत... 02/02/2024 09/02/2024
122 विद्युत विभाग जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. 103/2023 - चौथी मुदतवाढ 01/02/2024 08/02/2024
123 केएमसी कॉलेज कोटेशन नोटीस - कोमनपा यशवंतराव चव्हाण कॉलेजकडील नमुन्यानुसार व आकारानुसार सनफेम आणि फ्लेक्स बोर्ड डिजाईनसह तयार करून बसविणे 01/02/2024 08/02/2024
124 विद्युत विभाग जाहीर फेर ई-निविदा नोटीस क्र. १२९ - दुसरी मुदतवाढ 31/01/2024 08/02/2024
125 विद्युत विभाग जाहीर फेर ई-निविदा नोटीस क्र. १२९ - दुसरी मुदतवाढ 31/01/2024 08/02/2024
126 प्राथमिक शिक्षण समिती कोटेशन नोटीस - प्राथमिक शिक्षण समिती कोमनपा तसेच मनपा शाळांकडील संगणक देखभाल दुरुस्ती व स्पेअर पार्ट खरेदी करणेबाबत 30/01/2024 05/02/2024
127 प्राथमिक शिक्षण समिती कोटेशन नोटीस - प्राथमिक शिक्षण समिती कोमनपा कार्यालयाकडे नमूद केलेप्रमाणे कागदासह ऑफिस छपाई करणे 30/01/2024 05/02/2024
128 प्राथमिक शिक्षण समिती कोटेशन नोटीस - प्राथमिक शिक्षण समिती कोमनपा तसेच मनपा शाळांकडील अग्निरोधक उपकरणे रिफिलिंग करणे 30/01/2024 05/02/2024
129 विद्युत विभाग कोटेशन क्र 132 काम क्र.1 विदयुत विभागाकडून कोमनपा शहर हददीतील सिग्नलची पादचारी सिग्नल ब्लिंकरसह सन 2024-26 करिता करणे 25/01/2024 31/01/2024
130 संगणक विभाग जाहीर ई-निविदा - कोल्हापूर महानगरपालिका कसबा बावडा घनकचरा प्रकल्प परिसर तसेच इतर विविध ठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणेबाबत 24/01/2024 02/02/2024
131 विद्युत विभाग कोटेशन क्र 131 काम क्र. 1 - विदयुत विभागाकडून कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पीटल येथे ई गव्हर्नस यंत्रणे अंतर्गत संगणकीय प्रणालीकरिता ठिकठिकाणी आवश्यक नवीन वायरींग करणे 23/01/2024 30/01/2024
132 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - श्री पंचगंगा रुग्णालयाकरिता एन. यू. एच. एम. अंतर्गत निधीतून बायोमेडीकल वेस्ट बॅग खरेदी करणेबाबत 23/01/2024 30/01/2024
133 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - श्री पंचगंगा रुग्णालयाकरिता औषध खरेदी करणेबाबत 23/01/2024 25/01/2024
134 विद्युत विभाग जाहीर ई-निविदा क्र. १३०/२०२३-२४ (विद्युत विभाग) 23/01/2024 30/01/2024
135 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - श्री पंचगंगा रुग्णालयाकरिता साहित्य खरेदी करणेबाबत 22/01/2024 30/01/2024
136 विद्युत विभाग ई निविदा - विदयुत विभागकडील जाहीर फेर ई निविदा क्र.129/2024 मधील काम क्र 1 कोल्हापूर शहरातील छत्रपती शिवाजी रोड ,बिंदु चौक रोड सीपीआर रोड दसरा चौक रोड आणि जयंती नाला रोड येथे डेकोरेटिव्ह विदयुत खांब बसविणे 18/01/2024 01/02/2024
137 विद्युत विभाग कोटेशन नोटीस - कोमनपा वि. का. १ येथील निवृत्ती चौक येथे असणाऱ्या छ. शिवाजी महाराज पुतळा येथे वीज पुरवठा करणारी केबल बदलणे व सभोवती असणाऱ्या विद्युतीकरण निगडीत बाबींची दुरुस्ती करणे 17/01/2024 24/01/2024
138 विद्युत विभाग कोटेशन नोटीस - कोमनपा मा. आयुक्त निवास येथे विद्युतीकरण निगडीत कामकाज करणे 17/01/2024 24/01/2024
139 विद्युत विभाग कोटेशन नोटीस - कोमनपा श्री पंचगंगा रुग्णालय सोनोग्राफी विभागस १.५ टन स्प्लिट ए. सी. जागेवर बसवून समाधानकारक ट्रायल देणे 17/01/2024 24/01/2024
140 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपा श्री पंचगंगा रुग्णालयाकडे साहित्य पुरवठा करणेबाबत 17/01/2024 25/01/2024
141 विद्युत विभाग कोटेशन नोटीस - कोटेशन क्र 127 विदयुत विभागाकडून सावित्रीबाई फुले हॉस्पीटल येथील किर्लोस्कर मेक 20 के व्ही क्षमतेचा जनरेटर दुरुस्ती करणे 17/01/2024 24/01/2024
142 विद्युत विभाग जाहीर ई-निविदा क्र. 103/2023 - तिसरी मुदतवाढ (चौथा कॉल) 17/01/2024 23/01/2024
143 प.व.डी. कोटेशन नोटीस - प्र. क्र. ४६ भटक्या कुत्र्यांचे निरबिजीकरण केंद्र मंगळवार केंद्र मंगळवार पेठ करिता पाणी कनेक्शन घेणे व कॉनक्रिटचे काम करणेबाबत 17/01/2024 23/01/2024
144 विद्युत विभाग कोटेशन नोटीस - कोटेशन क्र 128 कोमनपा केशवराब भोसले नाटयगुह येथील महिंद्रा मेक 100 के व्ही ए क्षमतेचा जनरेटर दुरुस्त करणे 17/01/2024 24/01/2024
145 प.व.डी. कोटेशन नोटीस - प्र. क्र. ४६ महाराणी ताराराणी विद्यालय मधील अंतर्गत विविध कामे करणेबाबत 17/01/2024 23/01/2024
146 प.व.डी. कोटेशन नोटीस - प्र. क्र. ४६ भटक्या कुत्र्यांचे निरबिजीकरण केंद्र येथे सुधारणा करणेबाबत 17/01/2024 23/01/2024
147 संगणक विभाग कोटेशन नोटिस - कोल्हापूर महानगरपालिका विविध विभागामध्ये इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देणेबाबत 17/01/2024 23/01/2024
148 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय नोटिस - शहर क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी, कोमनपा कार्यालयातील महत्वाचे दफ्तर ठेवणेसाठी लोखंडी रॅक तयार करून घेणेकरिता दरपत्रक मागणी नोटिस 15/01/2024 22/01/2024
149 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपा श्री पंचगंगा रुग्णालयाकडे साहित्य पुरवठा करणेबाबत 15/01/2024 22/01/2024
150 प.व.डी. जाहीर निविदा क्र. ११७ 12/01/2024 19/01/2024
151 प्राथमिक शिक्षण समिती कोटेशन नोटिस - प्राथमिक शिक्षण समिती, महानगरपालिका कोल्हापूर यांचेकडील ७२ व्या आंतरशालेय क्रीडा स्पर्धा सन २०२३ -२४ करिता ट्रॉफी, मेडल, टी-शर्ट पुरविणेबाबत 12/01/2024 18/01/2024
152 प.व.डी. जाहीर निविदा क्र. ११७ 12/01/2024 19/01/2024
153 भास्करराव जाधव ग्रंथालय कोटेशन नोटिस ११९ - पुस्तके खरेदी करणे 11/01/2024 18/01/2024
154 भास्करराव जाधव ग्रंथालय कोटेशन नोटिस ११९ - नियतकालिके खरेदी करणे 11/01/2024 18/01/2024
155 भास्करराव जाधव ग्रंथालय कोटेशन नोटिस ११९ - स्पर्धा परीक्षा पुस्तके/नियतकालिके खरेदी करणे 11/01/2024 18/01/2024
156 संगणक विभाग जाहीर ई-निविदा नोटिस - कोल्हापूर महानगरपालिके अंतर्गत विविध आरोग्यवर्धिनी केंद्रांकरिता संगणकीय साहित्य खरेदी करणेबाबत 10/01/2024 22/01/2024
157 प.व.डी. जाहीर निविदा नोटिस क्र. ११५ 10/01/2024 17/01/2024
158 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटिस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलमधील अति दक्षता विभागाकडील ड्रगर कंपनीचा व्हेंटीलेटर दुरुस्त करणे 06/01/2024 12/01/2024
159 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटिस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकडील शवपेट्यांचे ट्रे पुरविणे व बसवून देणेबाबत 06/01/2024 12/01/2024
160 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटिस - कोमनपा आयसोलेशन हॉस्पिटलकडील ऑक्सीजन पाईपलाईन यंत्रणा दुरुस्त करून देणेबाबत 06/01/2024 12/01/2024
161 विद्युत विभाग जाहीर ई-निविदा क्र. 103/2023 - दुसरी मुदतवाढ (तिसरा कॉल) 05/01/2024 11/01/2024
162 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटिस - कोमनपाच्या आयसोलेशन हॉस्पिटलकरीता Fire Extinguisher रिफिलिंग करून देणेबाबत 30/12/2023 01/01/2024
163 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटिस - राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रम अंतर्गत आवश्यक असणारे विविध फॉर्म्स छपाई करणेबाबत 29/12/2023 06/01/2024
164 केएमसी कॉलेज कोटेशन नोटिस - डिजिटल ओळखपत्र महाविद्यालयाचे नाव असलेल्या लेससह तयार करून देणेबाबत 28/12/2023 05/01/2024
165 विद्युत विभाग जाहीर ई-निविदा क्र. १०३/२०२३ - विद्युत विभाग 26/12/2023 01/01/2024
166 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटिस - श्री पंचगंगा रुग्णालयाकरिता क्वालिटी इन्शुरन्स अंतर्गत निधीतून डिजिटल बोर्ड तयार करून घेणेबाबत 26/12/2023 01/01/2024
167 प्राथमिक शिक्षण समिती कोटेशन नोटिस - प्राथमिक शिक्षण समिती, कोमनपा वतीने सन २०२३-२४ करीता प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका व प्रशस्तीपत्र छपाई करणेबाबत 19/12/2023 28/12/2023
168 प्राथमिक शिक्षण समिती कोटेशन नोटिस - प्राथमिक शिक्षण समिती, कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत गुणवत्ताधारक विद्यार्थी व मार्गदर्शक शिक्षक यांना ट्रॉफी, गोल्ड मेडल प्रदान करणेकामी खरेदीबाबत 19/12/2023 28/12/2023
169 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय जाहीर टेंडर नोटिस क्र. १०६ - आरोग्य विभागासाठी घेण्यात आलेल्या विविध वाहनचालक पुरवणेकामी ठेकेदार यांचे पॅनल नियुक्त करणेबाबत 15/12/2023 26/12/2023
170 विद्युत विभाग निविदा नोटीस क्र.102 - प्र.क्र. 5 येथील रेणुका मंदीर शेजारील श्री बाळासाहेब माळी दुकान ते श्री सुभाष पिंगळे यांच्या शेतापर्यंत स्ट्रीट लाईट बसविणे - प्रथम मुदतवाढ 14/12/2023 20/12/2023
171 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - भटकी व मोकाट कुत्री पकडणेकामी जाळ्या खरेदी करणेबाबत 13/12/2023 19/12/2023
172 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय क्षयरोग दुरिकरण कार्यक्रम अंतर्गत बायनॉक्युलर मायक्रोस्कोपची सन २०२३-२६ या कालावधीकरिता AMC करणेबाबत 13/12/2023 19/12/2023
173 विद्युत विभाग कोटेशन नोटीस १०४/२०२३ - कोमनपा हॉकी स्टेडियम ते संभाजीनगर रोड, राजलक्ष्मी आईस्क्रीम पार्लर शेजारील एच टी पोल स्थलांतरित करणेबाबत 13/12/2023 20/12/2023
174 विद्युत विभाग जाहीर ई-निविदा क्र. १०३/२०२३ - विद्युत विभाग 13/12/2023 20/12/2023
175 के.एम.टी. Tender Notice - Electrical Consultancy and electrical project management services - First Extension 09/12/2023 14/12/2023
176 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका आरोग्य विभागाकडील सर्व आरोग्य केंद्रे तसेच कुटुंब कल्याण केंद्रे यांना आवश्यक असणाऱ्या मलेरिया तपासणी साहित्य पुरविणेबाबत 06/12/2023 20/12/2023
177 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपा कुत्रा निर्बिजीकरण केंद्रांवर येणाऱ्या कुत्र्यांना खाद्य तयार करून देणेबाबत 06/12/2023 12/12/2023
178 पर्यावरण विभाग कोटेशन नोटीस - माझी वसुंधरा अभियान ४.० अंतर्गत वायु या तत्वास अनुसरून पर्यावरण, वने आणि वातावरणीय बदल मंत्रालयाने मान्यता दिलेल्या प्रयोगशाळांमार्फत वायु गुणवत्ता परीक्षण करणे. 05/12/2023 12/12/2023
179 प.व.डी. निविदा नोटीस क्र.102 - प्र.क्र. 5 येथील रेणुका मंदीर शेजारील श्री बाळासाहेब माळी दुकान ते श्री सुभाष पिंगळे यांच्या शेतापर्यंत स्ट्रीट लाईट बसविणे 05/12/2023 12/12/2023
180 विद्युत विभाग निविदा क्र 100 नोटीस - कोमनपा हददीतील भास्करराव जाधव चौक पाच बंगला परिसरातील लाईट लावणे 04/12/2023 11/12/2023
181 वित्त व लेखा विभाग द्विनोंद लेखा पद्धतीमधून nam (National Municipal Accounts Manual) प्रमाणे अकाऊंट स्टेटमेंट्स तयार करणे - सन २०१९-२० ते २०२१-२२ 01/12/2023 08/12/2023
182 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - सन २०२३-२६ या कालावधीकरिता बायनॉक्यूलर मायक्रोस्कोप AMC दरपत्रक मागणी नोटीस 01/12/2023 12/12/2023
183 के.एम.टी. Tender Notice - Electrical Consultancy and electrical project management services 30/11/2023 07/12/2023
184 प.व.डी. कोटेशन नोटीस - प्र. क्र. 61 सुभाषनगर येथे पोल उभे करुन लाईटची सोय करणे 30/11/2023 07/12/2023
185 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपा आरोग्य/कीटकनाशक विभागाकरिता कीटकनाशके जंतुनाशके पुरविणेबाबत 29/11/2023 11/12/2023
186 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकरिता पेस्ट कंट्रोल करून देणेबाबत 29/11/2023 11/12/2023
187 प.व.डी. निविदा क्र 85 - पंचगंगा घाट पुल आणि पिकनिक पॉईट गार्डनचे सुभोभिकरण व रोषणाई करणे या कामाची सी एस डी स्वरुपात अहवाल सादर करणेस व सीएसडी नुसार निविदा भरणेसाठी व्दितीय मुदताढ नोटीस 23/11/2023 29/11/2023
188 संगणक विभाग कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिके अंतर्गत बायोमेट्रिक यंत्रणा वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करार करणेबाबत 22/11/2023 29/11/2023
189 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपा कार्यक्षेत्रातील सदर बाजार येथील कत्तलखान्यास लोखंडी गेट बसविणेबाबत 22/11/2023 28/11/2023
190 संगणक विभाग कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत नागरी सुविधा केंद्र कार्यालयासाठी कलर प्रिंटर खरेदीबाबत 17/11/2023 24/11/2023
191 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय क्षयरोग दुरिकरण कार्यक्रमा अंतर्गत क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी, कोमनपाकडील क्षयरुग्णांच्या संपर्कतील संशयित रुग्णांच्या IGRA Test करणेकामी दरपत्रक मागणी नोटीस 17/11/2023 24/11/2023
192 पाणीपुरवठा व मल:निस्सारण विभाग कोटेशन नोटीस - शहर पाणीपुरवठा विभागाकडे नमुन्याप्रमाणे किमती फॉर्म, रजिस्टर, चिकट बुके छपाई करणेबाबत 17/11/2023 24/11/2023
193 विद्युत विभाग निविदा क्र 85 - कोल्हापूर घाट येथील पंचगंगा घाट येथील आकर्षक विदयुत रोषणाई करणे या कामास प्री-बिंड मिटींगमध्ये उपस्थित केलेल्या मुदयाची अनुषंगाने सी एस डी च्या स्वरुपात सविस्तर अहवाल सादर करणेस प्रथम मुदतवाढ 10/11/2023 28/11/2023
194 इस्टेट / मार्केट जाहीर टेंडर नोटीस नं. ९४ - महाराणा प्रताप चौक ते आईसाहेब महाराज पुतळा या मार्गावरील दुभाजकावरील रिलिंग देखभाल दुरुस्ती 08/11/2023 23/11/2023
195 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय क्षयरोग दुरिकरण कार्यक्रमा अंतर्गत क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी, कोमनपाकडील क्षयरुग्णांच्या संपर्कतील संशयित रुग्णांच्या IGRA Test करणेकामी दरपत्रक मागणी नोटीस 06/11/2023 10/11/2023
196 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपा कुत्रा निर्बिजीकरण केंद्रांतर्गत भटक्या कुत्र्यांची निर्बिजीकरण शस्त्रक्रिया करणेकामी स्टेनलेस स्टील टेबल खरेदी करणेबाबत 06/11/2023 16/11/2023
197 प.व.डी. जाहीर सूचना - कोमनपाची सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वि. का. 3, राजारामपुरी कार्यक्षेत्रातील जुनी इमारत पाडून त्याचे माल मटेरियल नेणेच्या मोबदल्यात महानगरपालिकेकडे रक्कम जमा करणेकामी दरपत्रक मागविणेबाबत 02/11/2023 09/11/2023
198 भांडार विभाग कोटेशन नोटीस - सन २०२३-२४ सालाकरिता सादिलवार स्टेशनरी पुरविणेबाबत 02/11/2023 10/11/2023
199 विद्युत विभाग जाहीर ई-निविदा क्र. ८५/२०२३-२४ 01/11/2023 15/11/2023
200 पर्यावरण विभाग कोटेशन नोटिस - राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम कृती आराखडा राबविणेकामी कोमनपा अंतर्गत नागरिकांची जनजागृती होणेकामी छ. शिवाजी मार्केट इमारत व छ. ताराराणी मार्केट,कावळा नाका इमारत कोमनपा येथे बॅकलाईट बोर्ड बसविणेकामी कोटेशन मागविणेबाबत 01/11/2023 07/11/2023
201 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटिस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले, पंचगंगा व आयसोलेशन रुग्णालया करिता आवश्यक असणारे जंबो सिलेंडर, वॉर्ड सिलेंडर, मेडिकल बॉईल्स सिलेंडर व नायट्रेस सिलेंडर रिफिलिंग करणेबाबत 01/11/2023 10/11/2023
202 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटिस - कोल्हापूर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील उनाड व भटकी कुत्री निरबीजीकरण शस्त्रक्रिया करणेकामी लागणारे शस्त्रक्रिया साहित्य खरेदी करणेकामी 31/10/2023 06/11/2023
203 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटिस - कोल्हापूर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील उनाड व भटकी कुत्री निरबीजीकरण शस्त्रक्रिया करणेकामी लागणारे औषधे खरेदी करणेकामी 31/10/2023 06/11/2023
204 भांडार विभाग कोटेशन नोटिस - सन २०२३-२४ सालाकरिता ए ४ व लीगल साईज सफेद कागद (७० GSM)पुरविणेबाबत 27/10/2023 04/11/2023
205 पाणीपुरवठा व मल:निस्सारण विभाग कोटेशन नोटिस - शहर पाणी पुरवठा विभागाकडे नामूनयाप्रमाणे किमती फॉर्म, रजिस्टर, चिकट बुके छपाई करणेबाबत 27/10/2023 07/11/2023
206 प.व.डी. कोटेशन नोटिस - प्र. क्र. ४७ अंतर्गत ऑरेंज हॉस्पिटलसमोर चॅनेल करणेबाबत 26/10/2023 02/11/2023
207 प.व.डी. कोटेशन नोटिस - प्र. क्र. ४७ अंतर्गत पद्मराजे हायस्कूलजवळ पेटणकर घराजवळ चॅनेल करणेबाबत 26/10/2023 02/11/2023
208 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटिस - कोमनपा पंचगंगा रुग्णालय येथे साहित्य पुरविणेबाबत 19/10/2023 26/10/2023
209 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटिस - कोमनपा पंचगंगा रुग्णालय येथे विविध साहित्य पुरविणेबाबत 19/10/2023 26/10/2023
210 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटिस - प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी करणेकामी दरपत्रक मागणी नोटिस 19/10/2023 27/10/2023
211 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटिस - कोमनपा पंचगंगा रुग्णालय येथे विविध साहित्य पुरविणेबाबत 19/10/2023 26/10/2023
212 के.एम.टी. कोटेशन नोटिस - ई-तिकीटिंग सिस्टिमसाठी लागणारे प्री-प्रिंटेड थरमल पेपर रोलचा पुरवठा करणेबाबत 17/10/2023 31/10/2023
213 संगणक विभाग कोटेशन नोटिस - मा. आयुक्त यांचे निवासी कार्यालयासाठी इंटरनेट वायफाय नेटवर्कसाठी एक्सटेंशन डिव्हाईस खरेदी करणेबाबत. 11/10/2023 17/10/2023
214 संगणक विभाग कोटेशन नोटिस - विविध कार्यालयातील बायोमेट्रिक यंत्रणेसाठी सीम बेस्ड इंटरनेट वायरलेस राऊटर उपकरण खरेदी करणेबाबत 11/10/2023 17/10/2023
215 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटिस - कोल्हापूर महानगरपालिकेचे सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकरिता साहित्य पुरविणेबाबत 11/10/2023 18/10/2023
216 विद्युत विभाग जाहीर ई-निविदा नोटिस क्र. 73 10/10/2023 30/10/2023
217 विद्युत विभाग जाहीर ई-निविदा नोटिस क्र. ६२, दि. १२/०९/२०२३ ला मुदतवाढ 09/10/2023 13/10/2023
218 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटिस - कोमनपाच्या प्रा. एम. आर. देसाई फिजिओथेरपी सेंटरकडील आय. एफ. टी. कम स्टीमयूलेटर मशीन दुरुस्त करून देणेबाबत 06/10/2023 13/10/2023
219 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटिस - कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकडील लॅब केमिकल्स पुरविणेबाबत 06/10/2023 13/10/2023
220 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या सावित्रीबाई फुले आय.सी.यु. विभागाकडील Nihon Kohdeng मॉनिटरला पॉवर सापळ्या करणे व त्या अनुषंगाने बोर्डसह इतर कामे करणे (६ महिने पार्ट वॉरंटीसह) 27/09/2023 05/10/2023
221 संगणक विभाग कोटेशन नोटीस - गणेशोत्सव सन २०२३ करीता सार्वजनिक गणेश विसर्जन मिरवणूक मार्गावर तात्पुरती सीसीटीव्ही कॅमेरा व्यवस्था करणेबाबत 27/09/2023 29/09/2023
222 के.एम.टी. कोटेशन नोटीस क्र. ०६/२०२३-२४ - टर्बो चार्जर दुरुस्ती व ओव्हरहॉल करणे 22/09/2023 06/10/2023
223 प.व.डी. सीलबंद दरपत्रके मागविणेची सूचना - प्र. क्र. ७४ अंतर्गत राजोपाध्येनगर सिद्धी हाईट्स मोहिते ओपन प्लॉट येथे चॅनेल बांधणेबाबत 18/09/2023 25/09/2023
224 प.व.डी. कोटेशन नोटीस - कोमनपा वि.का. १ अंतर्गत सार्वजनिक गणेश विसर्जन करिता इराणी खण येथे क्रेन भाड्याने घेणेबाबत 18/09/2023 22/09/2023
225 प.व.डी. कोटेशन नोटीस - साकोली कॉर्नर येथील सार्वजनिक मुतारी दुरुस्ती करणेबाबत 18/09/2023 25/09/2023
226 प.व.डी. कोटेशन नोटीस - प्र. क्र. २३ अंतर्गत कोमनपा क्षेत्रातील जोतिबा रोडवरील संत गाडगेबाबा पुतळा विकसित करणे. 18/09/2023 25/09/2023
227 प.व.डी. सीलबंद दरपत्रके मागविणेची सूचना - प्र. क्र. ७४ अंतर्गत राजोपाध्येनगर गुरुकृपा बंगल्याशेजारी चॅनेल बांधणेबाबत 18/09/2023 25/09/2023
228 केएमसी कॉलेज कोटेशन नोटीस - कोमनपा यशवंतराव चव्हाण (केएमसी) कॉलेजकडील नमुन्यनुसार आणिआकारानुसार सनफेम आणि फ्लेक्स बोर्ड एचआरडीचे बोर्ड डिजाईनसह तयार अर्ने व महाविद्यालयात बसविणेबाबत 18/09/2023 25/09/2023
229 पर्यावरण विभाग कोटेशन नोटीस - घरगुती गणेश विसर्जन व अनंत चतुर्दशी दिवशी मनपा कर्मचारी, भाडे तत्त्वावरील कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ते यांचे भोजनाची व्यवस्था करणेबाबत कोटेशन मागविणेबाबत 16/09/2023 20/09/2023
230 विद्युत विभाग कोटेशन नोटीस क्र 68 - विदुयत विभागासाठी विदयुत विषयी कामकाजाकरिता जी आय आर वायर 12 एसडटलु जी एफ आर पी बॉक्स व पी व्ही सी राऊंड डूम बेस सही त विद्रयुत साहीत्य खरेदी करणेबाबत 15/09/2023 22/09/2023
231 विद्युत विभाग कोटेशन नोटीस क्र 69 - कोमनपा विदुयत विभागासाठी विदयुत विषयी कामकाजाकरिता 20 वॅट व 40 वॅट एलईडी टयुब फिलिप्स मेक या कामाबाबत 15/09/2023 22/09/2023
232 विद्युत विभाग कोटेशन नोटीस क्र 67 - विदुयत विभागासाठी विदयुत विषयी कामकाजाकरिता 200 ॲम्पीअर थ्री पोल एस सी सी बी 25 के ए पुरविणे विद्रयुत साहीत्य खरेदी करणेबाबत 15/09/2023 22/09/2023
233 विद्युत विभाग कोटेशन नोटीस क्र 68 - विदुयत विभागासाठी विदयुत विषयी कामकाजाकरिता जी आय आर वायर 12 एसडटलु जी एफ आर पी बॉक्स व पी व्ही सी राऊंड डूम बेस सही त विद्रयुत साहीत्य खरेदी करणेबाबत 15/09/2023 22/09/2023
234 विद्युत विभाग कोटेशन नोटीस क्र 67 - विदुयत विभागासाठी विदयुत विषयी कामकाजाकरिता 200 ॲम्पीअर थ्री पोल एस सी सी बी 25 के ए पुरविणे विद्रयुत साहीत्य खरेदी करणेबाबत 15/09/2023 22/09/2023
235 प.व.डी. सीलबंद दरपत्रके मागविणेची सूचना - प्र.क्र. १३ अंतर्गत रमनमळा हुदली बंगल्याजवळ आर.सी. सी. पाईप बसविणे व चेम्बर करणेबाबत 15/09/2023 22/09/2023
236 पाणीपुरवठा व मल:निस्सारण विभाग कोटेशन नोटीस - मेजर ध्यानचंद स्टेडियम रस्त्यालगतच्या पॅव्हीलियन कंपाउंडमध्ये अस्तित्वातील विंधन विहिरीवर इलेक्ट्रिक मोटर पंप बसविणे व खर्चाची पाईपलाईन बसविणे 14/09/2023 21/09/2023
237 विद्युत विभाग कोटेशन क्र 64 - कोमनपा विदुयत विभागाकडून कोल्हापूर नागरी दलितेत्तर वस्ती सुधारणा योजना सन 2023-24 अंतर्गत शहरातील छत्रपती शिवाजी रोड बिंदु चौक सीपीआर रोड दसरा चौक आणि जयंती नाला येथे डेकोरेटिव्ह विदयुत खांब बसविणेबाबत 13/09/2023 20/09/2023
238 विद्युत विभाग कोटेशन क्र 65 - विदयुत विभागाकडून कोमनपा दवाखानेकडे आवश्यक लागणारे विदयुत साहीत्य खरेदी करणेबाबत 13/09/2023 20/09/2023
239 पर्यावरण विभाग कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय स्वच्च हवा कार्यक्रम अंतर्गत कृती आराखडा सर्वेक्षण राबविनेबाबत 12/09/2023 21/09/2023
240 विद्युत विभाग निविदा नोटीस क्र 62 - विदयुत विभागाकडील निविदा क्र 62 मधील काम क्र.1 रंकाळा तलाव येथे आकर्षक विदयुत रोषणाई करणे 12/09/2023 26/09/2023
241 विद्युत विभाग कोटेशन नोटीस - श्री पंचगंगा रूग्णालयाकरिता रुग्ण कल्याण समितीतून ऑपरेशन थियेटरकरिता नवीन ए.सी. खरेदी करणेबाबत 11/09/2023 19/09/2023
242 प.व.डी. दिनांक : १८/०९/२०२३ सीलबंद दरपत्रके मागविणेची सूचना - प्र. क्र. ७४ अंतर्गत राजोपाध्येनगर सिद्धी हाईट्स समोर चॅनेल बांधणेबाबत 11/09/2023 18/09/2023
243 विद्युत विभाग निविदा नोटीस क्र. 58 काम क्र. 01 - श्री महालक्ष्मी मंदीरासभोवती ऐतिहासिक प्रकारचे आकर्षक व ध्वनीयुकत विदयुत खांब बसविणे 08/09/2023 22/09/2023
244 इस्टेट / मार्केट जाहीर नोटीस - गवत विक्री लिलाव - प्रथम मुदतवाढ 07/09/2023 15/09/2023
245 वित्त व लेखा विभाग जाहीर निविदा सूचना - कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या खजिन्यामध्ये ठेवणेत येणारी जमा व दैनंदिन रोख जमा वाहतूक कॅश इन सेफ अँड कॅश इन ट्रँझीट (आग (फायर) व नैसर्गिक आपत्तीसह) यासाठी विमा उतरविणेबाबत 06/09/2023 12/09/2023
246 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (ना.) २.० २० मे. टन क्षमतेचे बायोगॅस प्रकल्प उभारणेबाबत 06/09/2023 13/09/2023
247 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाकरीता कीटकनाशक पुरविणेबाबत 06/09/2023 14/09/2023
248 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - प्रयोगशाळा साहित्य खरेदीकरणेकामी दरपत्रक मागणी नोटीस 06/09/2023 12/09/2023
249 प्राथमिक शिक्षण समिती कोटेशन नोटीस - प्राथमिक शिक्षण समिती, कोल्हापूर महानगरपालिका कार्यालयाकडील विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमसाठी मंडप, डेकोरेशन व साउंड सिस्टीम उपलब्ध करणेबाबत 01/09/2023 10/09/2023
250 प्राथमिक शिक्षण समिती कोटेशन नोटीस - प्राथमिक शिक्षण समिती, कोल्हापूर महानगरपालिका कार्यालयाकडील कागदासह छपाई करणेबाबत 01/09/2023 10/09/2023
251 प्राथमिक शिक्षण समिती कोटेशन नोटीस - प्राथमिक शिक्षण समिती, कोल्हापूर महानगरपालिका कार्यालयाकडील विविध कार्यक्रमासाठी ट्रॉफी व मेडल उपलब्ध करणेबाबत 01/09/2023 10/09/2023
252 प्राथमिक शिक्षण समिती कोटेशन नोटीस - प्राथमिक शिक्षण समिती, कोल्हापूर महानगरपालिका मनपा शाळेकडील अग्निरोधक उपकरणे रिफिलिंग करणेबाबत 01/09/2023 10/09/2023
253 प्राथमिक शिक्षण समिती कोटेशन नोटीस - प्राथमिक शिक्षण समिती, कोल्हापूर महानगरपालिका कार्यालयाकडील विविध परीक्षा पेपर छपाई करणेबाबत 01/09/2023 10/09/2023
254 प्राथमिक शिक्षण समिती कोटेशन नोटीस - महानगरपालिका स्तरीय शासकीय शालेय क्रीडा स्पर्धाकरीत नियुक्त केलेल्या पंच व्यक्तींना अल्पोपहार व विविध क्रीडा स्पर्धांसाठी क्रीडांगण आखणी करीता चोकपीठ पुरविणेबाबत 01/09/2023 10/09/2023
255 प्राथमिक शिक्षण समिती कोटेशन नोटीस - महानगरपालिका शाळांकडील संगण्क देखभाल / दुरुस्ती व स्पेअर पार्ट खरेदी करणेबाबत 01/09/2023 10/09/2023
256 प्राथमिक शिक्षण समिती कोटेशन नोटीस - महानगरपालिका शालेय क्रीडा स्पर्धामध्ये सहभागी विद्यार्थी खेळाडू याना गोळ्या/बिस्कीट पुरविणेबाबत 01/09/2023 10/09/2023
257 प.व.डी. कोमनपा शहरातील पथदिवे तिरंगा पोलने बदलणे (फेज-1) या कामाची प्रिं-बीड मिटींगमध्ये उपस्थित केलेल्या मुददाच्या अनुषंगाने सी एस डी च्या स्वरुपात सविस्तर अहवाल सदर करणे करिता मुदतवाढ नोटीस 29/08/2023 06/09/2023
258 प.व.डी. निविदा क्र 47कोमनपा शहरातील पथदिवे तिरंगा पोलने बदलणे (फेज-2)या कामाची प्रिं-बीड मिटींगमध्ये उपस्थित केलेल्या मुददाच्या अनुषंगाने सी एस डी च्या स्वरुपात सविस्तर अहवाल सदर करणे करिता मुदतवाढ नोटीस 29/08/2023 06/09/2023
259 विद्युत विभाग कोटेशन नोटीस -कोल्हापूर येथील पंचगंगा घाट येथील आकर्षक रोषणई करणे 28/08/2023 04/09/2023
260 पर्यावरण विभाग कोटेशन नोटीस - सार्वजनिक गणेशोत्सव सन २०२३ पर्यावरण पूरक होणेसाठी कृत्रिम गणेश विसर्जन कुंड तयार करून पुरवठा करणेबाबत. 28/08/2023 04/09/2023
261 संगणक विभाग कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिके अंतर्गत डेटा सेंटर ते शिवाजी मार्केट CFC व डेटा सेंटर जोडणीसाठी फायबर मिडिया कन्व्हर्टर खरेदी करणेबाबत. 25/08/2023 31/08/2023
262 विद्युत विभाग कोटेशन नोटिस क्र.५४ कोमनपा विदयुत विभागाकडून कोल्हापूर शहरातील रंकाळा तलाव येथे आकर्षक विद्युत रोषणाई करणेकामी आवश्यक ॲटम करिता दर मागविणेबाबत 21/08/2023 28/08/2023
263 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (ना.) २.० अंतर्गत २० मे. टन क्षमतेचे बायोगॅस प्रकल्प उभारणेबाबत 19/08/2023 28/08/2023
264 प्राथमिक शिक्षण समिती कोटेशन नोटीस - विद्यार्थी, मार्गदर्शक शिक्षक व मुख्याध्यापक यांचा सत्कार करणेकामी लाकडी ट्रॉफी पुरविणेबाबत 17/08/2023 23/08/2023
265 इस्टेट / मार्केट जाहीर नोटीस - सन २०२३-२४ सालाकरिता महानगरपालिकेच्या मालकीची गवती रानातून गवत कापून नेणेबाबत 17/08/2023 28/08/2023
266 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - श्री पंचगंगा रूग्णालयाकरिता रुग्ण कल्याण समितीमधून नावीन्यपूर्ण योजने अंतर्गत साउंड सिस्टीम (स्पीकर, अॅम्पलीफायर आणि माईक, इ.) नवीन खरेदी करून रुग्णालयात बसविणेबाबत 14/08/2023 25/08/2023
267 महिला व बालकल्याण समिती कोटेशन नोटीस क्र. ५२ - कोमनपा महिला तक्रार निवारण समितीच्या प्रसिद्धीकरणासाठी समितीचे डिजीटल बोर्ड व फ्रेम तयार करणे 14/08/2023 24/08/2023
268 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - श्री पंचगंगा रूग्णालयाकरिता रुग्ण कल्याण समिती अंतर्गत नवीन लोखंडी कपात खरेदी करणेबाबत 14/08/2023 25/08/2023
269 विद्युत विभाग कोटेशन क्र 51 कोमनपा विदयुत विभागाकडून कोल्हापूर शहरातील श्री महालक्ष्मी मंदीरसभोवती ऐताहसिक प्रकारचे आकर्षक व ध्वनीयुकत विदयुत खांब बसविणेकामी आवश्यक ॲटम करिता दर मागविणेबाबत 11/08/2023 18/08/2023
270 प.व.डी. सीलबंद दरपत्रके मागविणेची सूचना - प्र.क्र. ७४ अंतर्गत निचितेनगर राजे तरुण मंडळ ते मोरे घर गटर करणेकामी 11/08/2023 18/08/2023
271 के.एम.टी. कोटेशन नोटीस ०१/Issue-Cash/2023 - Cash in Safe and Cash in Transit सेवा पुरविणेबाबत 11/08/2023 18/08/2023
272 प.व.डी. सीलबंद दरपत्रके मागविणेची सूचना - प्र.क्र. ७४ अंतर्गत राजोपाध्येनगर सिद्धी हाईट्ससमोर चॅनेल बांधणेकामी 11/08/2023 18/08/2023
273 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपा रक्तपेढी विभागाकडील उपकरणे कॅलीब्रेशन करणेबाबत 05/08/2023 11/08/2023
274 विद्युत विभाग जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. ४६ - कोल्हापूर शहरातील पथदिवे तिरंगा पोलने बदलणे (फेज - १) 04/08/2023 28/08/2023
275 विद्युत विभाग जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. ४७ - कोल्हापूर शहरातील पथदिवे तिरंगा पोलने बदलणे (फेज - २) 04/08/2023 28/08/2023
276 विद्युत विभाग जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. ३९/२०२३-२४ - प्रथम मुदतवाढ 03/08/2023 10/08/2023
277 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - दरमहा कार्यालयीन कामाचे झेरॉक्स काढणेबाबत 02/08/2023 08/08/2023
278 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपा आरोग्य घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकरीता किटकनाशक पुरवठा करणेबाबत 25/07/2023 31/07/2023
279 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकडील दंत विभागाकरीता आवश्यक असणारे साहित्य पुरवठा करणेबाबत 25/07/2023 31/07/2023
280 विद्युत विभाग जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. ३९/२०२३-२४ - प्रथम प्रसिद्धीकरण (विद्युत विभाग) 24/07/2023 31/07/2023
281 अग्निशमन विभाग कोटेशन नोटीस - कोमनपा अग्निशमन विभागाकडे आपत्ती व्यवस्थापन काळासाठी ४० स्वयंसेवक मिळणेबाबत 21/07/2023 24/07/2023
282 विद्युत विभाग कोटेशन क्र 40 - कोमनपा विदयुत विभागाकडून कोमनपा शहरातील श्री महालक्ष्मी मंदीरसभोवती ऐतिहासिक प्रकारचे आकर्षक व ध्वनीयुकत विदयुत खांब बसविणे (विद्युत विभाग) 20/07/2023 27/07/2023
283 के.एम.टी. ई-कोटेशन नोटीस नं.5/2023 - के.एम.टी. बस टर्मिनस व बस शेल्टर्सचे पीएम गती शक्ती पोर्टलवर मॅपींग करणेकामीं डाटा उपलब्ध करुन देणे 20/07/2023 04/08/2023
284 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - Tab ABC 300mg खरेदी दरपत्रक मागणी नोटीस प्रसिद्ध करणेबाबत 19/07/2023 25/07/2023
285 विद्युत विभाग कोटेशन नोटीस - कोमनपा विद्युत विभागाकडून वि.का. १ ते ४ अंतर्गत आय.आर.बी. रोडवरील ऑक्टोगोनल पोलचे दरवाजे बसविणेबाबत 18/07/2023 25/07/2023
286 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपा आरोग्य/कीटकनाशक विभागाकरीता कीटकनाशक पुरवठा करणेबाबत 17/07/2023 24/07/2023
287 शहर अभियंता/सार्वजनिक बांधकाम विभाग कोटेशन नोटीस - प्र.क्र. १८ अंतर्गत रुईकर कॉलनी मैदानाशेजारील चॅनेल दुरुस्ती करणेकामी दरपत्रके मागविणेबाबत 14/07/2023 20/07/2023
288 संगणक विभाग कोटेशन नोटीस - मिळकत कर विभागा अंतर्गत कोमनपा हद्दीतील मिळकतींचे रिव्हिजन सर्व्हेकामी कामकाजाकरिता स्कॅनर खरेदी करणेबाबत 14/07/2023 21/07/2023
289 शहर अभियंता/सार्वजनिक बांधकाम विभाग कोटेशन नोटीस - प्र.क्र. १८ अंतर्गत रुईकर कॉलनी केंडगे घरासमोरील चॅनेल दुरुस्ती करणेकामी दरपत्रके मागविणेबाबत 14/07/2023 20/07/2023
290 केएमसी कॉलेज कोटेशन नोटीस - वरिष्ठ महाविद्यालयाकडील सन २०२२-२३ चे वैधानिक लेखापरीक्षण करून अहवाल देणे टीडीएस रिटर्नसह 14/07/2023 21/07/2023
291 केएमसी कॉलेज कोटेशन नोटीस - कनिष्ठ महाविद्यालयाकडील सन २०२२-२३ चे वैधानिक लेखापरीक्षण करून अहवाल देणे टीडीएस रिटर्नसह 14/07/2023 21/07/2023
292 प.व.डी. निविदा नोटीस क्र. ३१ - कोमनपा रस्ते विकास प्रकल्प अंतर्गत रस्ते करणे - मुदतवाढ 13/07/2023 18/07/2023
293 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - सा.फु., पंचगंगा, आयसोलेशन हॉस्पिटल, फ़िजिओथेरपी सेंटर्स व रक्तपेढीकडील इन डोअर पेशंटचे कपडे, लिनन धुलाई, भट्टी व इस्त्री करणे 12/07/2023 19/07/2023
294 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपा श्री पंचगंगा रुग्णालयाकडील सोनोग्राफी मशीनच्या संगणकास सॉफ्टवेअर इंस्टॉलेशन करून देणेबाबत 08/07/2023 14/07/2023
295 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकडील शवागृहामधील शवपेटी (Mortuary) दुरुस्त करून देणेबाबत 08/07/2023 14/07/2023
296 केएमसी कॉलेज कोटेशन नोटीस - वेबसाईट डोमेन, होस्टिंग करणे व ए.एम.सी. करणेबाबत 06/07/2023 13/07/2023
297 प.व.डी. कोटेशन नोटीस - प्र.क्र. ५२ लक्षतीर्थ वसाहत मेंन रोड रेणुका गल्ली चॅनेल चेम्बर करणे 30/06/2023 07/07/2023
298 विद्युत विभाग कोटेशन क्र 33 कोमनपा विदयुत विभागाकडून कोमनपा शहरातील श्री महालक्ष्मी मंदीरसभोवती ऐताहसिक प्रकारचे आकर्षक व ध्वनीयुकत विदयुत खांब बसविणेकामी आवश्यक ॲटम करिता दर मागविणेबाबत 30/06/2023 07/07/2023
299 विद्युत विभाग कोटेशन क्र 34 कोमनपा विदयुत विभागाकडून कोमनपा शहरातील पथदिवे तिरंगा पोलने बदलणेकामी आवश्यक ॲटम करिता दर मागविणेबाबत 30/06/2023 07/07/2023
300 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकडील सर्जिकल ओ.टी. मधील सी-आर्म मशीन दुरुस्त करून देणेबाबत 24/06/2023 30/06/2023
301 विद्युत विभाग जाहीर निविदा नोटीस - कोमनपा कसबा बावडा येथील ५३ टन घनकचरा प्रकल्पाकरिता नवीन उच्च दाबाचे वीज कनेक्शन घेणे 23/06/2023 30/06/2023
302 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपा आरोग्य विभागाकडून स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत खरेदी करणेत आलेले १०४ ऑटो टिप्पर वाहनांची पंक्चर काढणेकामी ठेकेदार नेमणेबाबत 22/06/2023 28/06/2023
303 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपा आरोग्य विभागाकरीता औषधे/साहित्य पुरवठा करणेबाबत 21/06/2023 28/06/2023
304 प.व.डी. कोटेशन नोटीस - प्र.क्र. ३३ महालक्ष्मी मंदीर अंतर्गत केशवराव भोसले छत्रपती शाहू महाराज खासबाग मैदान सुधारणा करणेबाबत 12/06/2023 19/06/2023
305 प्राथमिक शिक्षण समिती दि. ०५ सप्टेंबर शिक्षक दिनानिमित्त पुरस्कार प्राप्त कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करणेकामी साहित्य खरेदी करणेबाबत 09/06/2023 15/06/2023
306 के.एम.टी. कोटेशन नोटीस - कोमनपा परिवहन उपक्रमास वेल्डिंगसाठी लागणाऱ्या ऑक्सिजन व अॅसीटीलीन गॅसचा पुरवठा करणे 06/06/2023 19/06/2023
307 के.एम.टी. कोटेशन नोटीस क्र. 02 / 2023 - आर.टी.ओ. नियमानुसार परिवहन उपक्रमाकडील बसेसचे क्यू आर कोड 80 एमएम चार रिफ्लेक्टर प्रमाणपत्र देणेची कामगिरी करणेबाबत 30/05/2023 12/06/2023
308 के.एम.टी. कोटेशन नोटीस क्र. 01 / 2023 - आर.टी.ओ. नियमानुसार परिवहन उपक्रमाकडील बसेसचे पी.यु.सी. प्रमाणपत्र देणेची कामगिरी करणेबाबत 30/05/2023 12/06/2023
309 उद्यान विभाग कोटेशन नोटीस - उद्यान विभागाकरीता ई-कोटेशन प्रक्रियाद्वारे उद्यानामध्ये देखभाल व दुरुस्ती करिता दैनंदिन कामकाजाकरिता लागणारे अनुषंगिक साहित्य खरेदी करणेबाबत 29/05/2023 05/06/2023
310 महिला व बालकल्याण समिती कोटेशन नोटीस - कोमनपा महिला व बालकल्याण समितीमार्फत जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त बालकल्याण संकुल येथे चित्रकला स्पर्धा साहित्य उपलब्ध करून देणेबाबत 26/05/2023 01/06/2023
311 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपा आरोग्य विभागास तणकट काढणेकामी तणनाशक खरेदी करणेबाबत 26/05/2023 01/06/2023
312 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - झूम प्रकल्पावरील कचऱ्यावर कल्चर फवारणीसाठी पाण्याचा पंप व अनुषंगिक साहित्य खरेदी व बसविणेबाबत 25/05/2023 31/05/2023
313 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - झूम प्रकल्पावरील कचऱ्यावर बायोकल्चर पावडर फवारणीसह खरेदी करणेबाबत 24/05/2023 30/05/2023
314 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - झूम प्रकल्पावरील कचऱ्यावर दुर्गंधीनाश करणेकामी ओडोफ्रेश लिक्विड खरेदी करणेबाबत 24/05/2023 30/05/2023
315 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपा आरोग्य विभागाकरीता औषधे/साहित्य पुरवठा करणेबाबत 22/05/2023 29/05/2023
316 उद्यान विभाग कोटेशन नोटीस - कोमनपा क्षेत्रामध्ये वृक्षारोपण करणेकामी खड्डे खोदणेसाठी स्वयंचलित Clif max Auga machine मशीन - ४ नग (पेट्रोल) इ. खरेदी खरेदी करणेबाबत 20/05/2023 26/05/2023
317 संगणक विभाग कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणूक कार्यालय येथे कार्यालयीन कामकाजासाठी LED Smart TV खरेदी करणेबाबत. 18/05/2023 24/05/2023
318 केएमसी कॉलेज कोटेशन नोटीस - कोमनपा यशवंतराव चव्हाण (के.एम.सी.) कॉलेजकडील ग्रंधालायाकडील पुस्तके मांडणी करण्यासाठी कपाटे/बुकशेल्वज खरेदी करणेबाबत 15/05/2023 23/05/2023
319 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपा आरोग्य विभागाकरीता औषधे/साहित्य पुरवठा करणेबाबत 10/05/2023 17/05/2023
320 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपाचे कुत्रा निर्बीजीकरण केंद्राअंतर्गत भटक्या कुत्र्यांना ठेवणेसाठी लोखंडी केजेस खरेदी करणेबाबत 09/05/2023 15/05/2023
321 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - ग्रास कटिंग मशीन रिपेअरिंग करणेकामी एजन्सी नियुक्त करणेबाबत 27/04/2023 03/05/2023
322 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या प्रा.एम.आर. देसाई फ़िजिओथेरपीकरिता साहित्य पुरवठा करणेबाबत 26/04/2023 08/05/2023
323 के.एम.टी. कोटेशन नोटीस - परिवहन उपक्रमाकडील वस्तू व सेवा कर विषयक कामकांजासाठी "कर सल्लागार" नियुक्त करणेबाबत. 21/04/2023 27/04/2023
324 के.एम.टी. कोटेशन नोटीस - परिवहन उपक्रमाकडील आयकर विषयक कामकांजासाठी "आयकर सल्लागार" नियुक्त करणेबाबत. 21/04/2023 27/04/2023
325 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - नाले सफाईकामी जेसीबी मशीन भाडयाने पुरविणेबाबत 20/04/2023 24/04/2023
326 विद्युत विभाग कोटेशन नोटीस - कोमनपा विद्युत विभागाकडील देखभाल दुरुस्तीसाठी आवश्यक साहित्य खरेदीकरिता वार्षिक दर करार करणेबाबत 20/04/2023 27/04/2023
327 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - नाले सफाईकामी डंपर भाडयाने पुरविणेबाबत 20/04/2023 26/04/2023
328 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपा आरोग्य विभागाकरीता कीटकनाशके/जंतुनाशके पुरवठा करणेबाबत 19/04/2023 27/04/2023
329 पर्यावरण विभाग कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम कृती आराखडा राबविणेकामी को.म.न.पा. मार्फत नागरिकांची जनजागृती होणेकामी छ. शिवाजी मार्केट इमारत व छ. ताराराणी मार्केट, कावळानाका इमारत येथे डीजीटल बोर्ड लावणेबाबत 13/04/2023 24/04/2023
330 संगणक विभाग कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका ई-गव्हर्नंस प्रकल्प नागरी सुविधा केंद्रांमधील युपीएस यंत्रणेची देखभाल दुरुस्ती करणेबाबत. 13/04/2023 21/04/2023
331 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - सा.फु., पंचगंगा, आयसोलेशन हॉस्पिटलकडील इनडोअर पेशंटकरिता अल्पोपहार (दोन वेळ एक कप चहा व सकाळी ब्रेड स्लाईस दोन नग) पुरवठा करणेबाबत 12/04/2023 17/04/2023
332 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमाअंतर्गत क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी कोमनपा करिता Tab Levofloxacin 250 mg, Tab Levofloxacin 500 mg (Generic) औषधे खरेदी करणेबाबत 12/04/2023 21/04/2023
333 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमाअंतर्गत क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी कोमनपा करिता Tab Levofloxacin 250 mg, Tab Levofloxacin 500 mg (Generic) औषधे खरेदी करणेबाबत 12/04/2023 21/04/2023
334 विधी विभाग कोटेशन नोटीस - Netowrk Systems AMC दुरुस्ती व देखभाल करणेबाबत (जिल्हा व सत्र न्यायालय, कोल्हापूर) 10/04/2023 21/04/2023
335 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपा आरोग्य विभागांतर्गत डंपर, ट्रॅक्टर, इ. मार्फत वाहतूक करणेत येणारा कचरा झाकणेकामी ताडपत्री खरेदी करणेबाबत 10/04/2023 17/04/2023
336 विद्युत विभाग जाहीर ई- निविदा नोटीस क्र. १५०/२०२३ - पहिली मुदतवाढ 06/04/2023 13/04/2023
337 विद्युत विभाग कोटेशन नोटीस क्र. ०१/२०२३ - पंचगंगा स्मशानभुमी दहन शेडवर प्रकाश व्यवस्था करणेकामी फ्लेमप्रुफ एलईडी दिवे खरेदी करणेबाबत 05/04/2023 12/04/2023
338 भास्करराव जाधव ग्रंथालय कोटेशन नोटीस - सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये श्री भा. जा. वाचनालय व शाखा वाचनालये तसेच मनपा कार्यालये, हुतात्मा स्मारक, इ. ठिकाणी साठलेली वृत्तपत्रे व नियतकालिकांची रद्दी व इतर रद्दी विक्री करणेबाबत 31/03/2023 10/04/2023
339 पर्यावरण विभाग कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम अंतर्गत महाविद्यालय, हायस्कूल, संस्था, विद्यार्थी, शिक्षक, पालक व नागरिक यांच्यासाठी हवा प्रदुषण नियंत्रण करणेबाबत जनजागृती करणेकामी अंदाजपत्रक तयार करणेबाबत 29/03/2023 04/04/2023
340 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आवश्यक असणारी संगणकीय साहित्य खरेदी करणेबाबत 27/03/2023 03/04/2023
341 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - एन.यु.एच.एम. अंतर्गत श्री पंचगंगा रुग्णालयाकरिता कार्यरत असणारी फायर सिस्टीम रीन्युअल करणे व रिफिलिंग करण्याकामी 24/03/2023 28/03/2023
342 विद्युत विभाग जाहीर ई निविदा नोटीस क्र. १५०/२०२२-२३ - प्रथम प्रसिद्धीकरण 24/03/2023 31/03/2023
343 विद्युत विभाग कोटेशन नोटीस क्र. १५१ - आयसोलेशन हॉस्पिटल येथे जनरेटरकरिता बॅटरी खरेदी करणे 24/03/2023 31/03/2023
344 विद्युत विभाग कोटेशन नोटीस क्र. १५२ - कोमनपा विद्युत विभाग हुतात्मा स्मारक रेड्याची टक्कर प्रतिभानगर येथे एलईडी डेकोरेटीव्ह डूम फिटिंग खरेदी करणे 24/03/2023 31/03/2023
345 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - एन.यु.एच.एम. अंतर्गत श्री पंचगंगा रुग्णालयाकरिता रुग्णालयाचे पेस्ट कंट्रोल (झुरळ, मुंगी, पाली, उंदीर आणि घुशी इत्यादी) करण्याकामी 24/03/2023 28/03/2023
346 विद्युत विभाग जाहीर ई निविदा नोटीस क्र. १५०/२०२२-२३ - प्रथम प्रसिद्धीकरण 24/03/2023 31/03/2023
347 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - सा.फु., पंचगंगा, आयसोलेशन हॉस्पिटलकडील इनडोअर पेशंटकरिता अल्पोपहार (दोन वेळ एक कप चहा व सकाळी ब्रेड स्लाईस दोन नग) पुरवठा करणेबाबत 24/03/2023 05/04/2023
348 विद्युत विभाग जाहीर ई निविदा नोटीस क्र. १३५/२०२२-२३ - दुसरी मुदतवाढ 23/03/2023 30/03/2023
349 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - सावित्रीबाई फुले रूग्णालयाकडील आय.सी.यु. विभागामधील उपयोगात असणारे मॉनिटरकरीता Nihon Kohden कंपनीचा SPO2 Finger Probe (P225F) पुरवठा करणे 17/03/2023 28/03/2023
350 भांडार विभाग ई निविदा नोटीस क्र. १४० - सन २०२३-२४ करीता छपाई साहित्य पुरविणेबाबत 10/03/2023 17/03/2023
351 विद्युत विभाग जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १३५/२०२२-२३ - प्रथम मुदतवाढ 10/03/2023 17/03/2023
352 संगणक विभाग ई निविदा नोटीस क्र. १४१ - विविध नागरी सुविधा केंद्रांसाठी मनुष्यबळ पुरवठा करणेकामी बाह्य यंत्रणा (आउटसोर्सिंग एजन्सी) नियुक्त करणेबाबत 10/03/2023 24/03/2023
353 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत शहरामध्ये विविध ठिकाणी नागरिकांचे माहितीस्तव शौचालयाची दिशादर्शक माहिती असणारे फलक बसविणेबाबत 08/03/2023 14/03/2023
354 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपाच्या सावित्रीबाई फुले, पंचगंगा व आयसोलेशन रुग्णालयाकरीता आवश्यक असणारे जम्बो सिलेंडर, वॉर्ड सिलेंडर, मेडिकल बॉइल्स सिलेंडर व नायट्रेस सिलेंडर रिफिलिंग करणेबाबत 08/03/2023 16/03/2023
355 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - सावित्रीबाई फुले रुग्णालयकडील मॅटर्निटी विभागाकडील मल्टीपॅरा मॉनिटर मशीन दुरुस्ती करणेबाबत 03/03/2023 14/03/2023
356 विद्युत विभाग जाहीर ई निविदा नोटीस क्र. १२४/२०२२-२३ दुसरी मुदतवाढ 02/03/2023 09/03/2023
357 प्राथमिक शिक्षण समिती Expression of Interest - प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण (PM-POSHAN) योजने अंतर्गत केंद्रीय स्वयंपाकगृहामार्फत शाळांना शिजवलेल्या अन्नाचा पुरवठा करण्याकरिता पात्र संस्थांकडून स्वरास्याची अभिव्यक्ती (Expression of Interest) मागविणेबाबत 01/03/2023 24/03/2023
358 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमा अंतर्गत क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी, कोमनपा करीता संशयित क्षयरुग्णांसाठी आवश्यक असणारी तपासण्या करणेकामी दरपत्रक मागणी नोटीस 01/03/2023 09/03/2023
359 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांच्या ऑपरेशनकरीता आवश्यक असणारे इन्स्ट्रुमेंट पुरवठा करणेबाबत 01/03/2023 10/03/2023
360 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियाना अंतर्गत महिला आरोग्य समिती सदस्याचे प्रशिक्षणकरीता चहा नाश्ता देणेकामी कोटेशन मिळणेबाबत 28/02/2023 06/03/2023
361 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियाना अंतर्गत महिला आरोग्य समिती सदस्याचे प्रशिक्षणकरीता स्टेशनरी खरेदीकामी कोटेशन मिळणेबाबत 28/02/2023 06/03/2023
362 महिला व बालकल्याण समिती ई-कोटेशन नोटीस क्र. १३६ - कोमनपा महिला विभागामार्फत महानगरपालिकेतील महिला अधिकारी/कर्मचारी यांचेकरीता जागतिक महिला दिन साजरा करणेनिमित्त पौष्टिक अल्पोपहार देणेबाबत शहरातील बचतगटांचे सीलबंद दरपत्रक मागविणेबाबत 27/02/2023 03/03/2023
363 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय जाहीर निविदा नोटीस क्र. १३५ - कोमनपाच्या सावित्रीबाई फुले व पंचगंगा रुग्णालयाकरीता गर्भवती व स्तनदा माता यांना नाश्ता व २ वेळचे जेवल पुरविणेकामी नियुक्त करणेबाबत 27/02/2023 05/03/2023
364 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कसबा बावडा घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प येथे कन्वेयर बेल्ट खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग) 24/02/2023 02/03/2023
365 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपाच्या पंचगंगा हॉस्पिटलकरीता वैद्यकीय उपकरणे पुरविणेबाबत 24/02/2023 03/03/2023
366 विद्युत विभाग जाहीर ई निविदा नोटीस क्र. १३५/२०२२-२३ - प्रथम प्रसिद्धकरण 23/02/2023 02/03/2023
367 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले, पंचगंगा व आयसोलेशन रुग्णालयाकरिता आवश्यक असणारे जम्बो सिलेंडर, वॉर्ड सिलेंडर, मेडिकल बॉइल्स सिलेंडर व नायट्रेस सिलेंडर रिफिलिंग करणेबाबत 23/02/2023 03/03/2023
368 विद्युत विभाग कोटेशन नोटीस - कोमनपा विद्युत विभाग स्टोअरसाठी हायमास्ट ऑन ऑफ करणेकरीता डिजीटल ऑटो टायमर खरेदी करणे 22/02/2023 01/03/2023
369 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - प्लास्टिक श्रेडर मशीन सुरक्षिततेसाठी कॉंन्क्रीट बेस व ४ x ५ आकाराचे शेड उभारणे 22/02/2023 28/02/2023
370 पर्यावरण विभाग कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम कृती आराखडा सर्वेक्षण राबविणेकामी ई कोटेशन मागविणेबाबत 21/02/2023 28/02/2023
371 विद्युत विभाग जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १२४/२०२२-२३ - प्रथम मुदतवाढ 21/02/2023 27/02/2023
372 विद्युत विभाग जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. ११९/२०२२-२३ - दुसरी मुदतवाढ 21/02/2023 27/02/2023
373 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपाच्या पंचगंगा हॉस्पिटलकरीता उपकरणे पुरविणेबाबत 20/02/2023 28/02/2023
374 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३ अंतर्गत नागरिकांचे जनजागृती करणेकामी शहरामध्ये विविध ठिकाणी वॉल पेंटिंग करणेकामी रंग व अनुषंगिक साहित्य खरेदी करणेबाबत 14/02/2023 20/02/2023
375 इस्टेट / मार्केट जाहीर पुनर्निविदा नोटीस क्र. १३१ 14/02/2023 22/02/2023
376 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्याक्रमाअंतर्गत रेफरल कार्ड छपाई करणेबाबत (एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी) 14/02/2023 20/02/2023
377 प.व.डी. कोटेशन नोटीस - रेल्वे फाटक चौकातील डीवायडरची लांबी कमी करणे व स्पीड ब्रेकर काढणेबाबत 10/02/2023 17/02/2023
378 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपाच्या पंचगंगा हॉस्पिटलकरीता वैद्यकीय उपकरण पुरविणेबाबत 10/02/2023 20/02/2023
379 जनसंपर्क कार्यालय कोटेशन नोटीस - दुधाळी येथील शुटींग रेंजवर ईलेक्ट्रीक टागेंटसाठी प्रिंटरची खरेदी करणेकामी. 09/02/2023 23/02/2023
380 विद्युत विभाग कोटेशन नोटीस - कोमनपा विविध ठिकाणी टेंपररी विद्युत रोषणाई करणे 09/02/2023 16/02/2023
381 जनसंपर्क कार्यालय कोटेशन नोटीस - दुधाळी येथील शुटींग रेंजवर 32 इंची TV खरेदी करणेकामी 09/02/2023 13/02/2023
382 विद्युत विभाग जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १२४/२०२२-२३ - प्रथम प्रसिद्धीकरण 08/02/2023 15/02/2023
383 विद्युत विभाग जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. ११९/२०२२-२३ - प्रथम मुदतवाढ 08/02/2023 15/02/2023
384 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका स्वच्छ सर्व्हेक्षण २०२३, अंतर्गत नागरिकांमध्ये जनजागृती करणेकामी शहराचे ऐतिहासिक महत्त्व पटवणारे भिंती चित्रे काढणेबाबत 07/02/2023 13/02/2023
385 प.व.डी. जाहीर सूचना - CSD for Tender No 108 06/02/2023 06/02/2023
386 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपा आरोग्य विभागास कचरा प्रकल्प व इतर ठिकाणी औषध फवारणी करणेबाबत 30/01/2023 06/02/2023
387 विद्युत विभाग जाहीर निविदा नोटीस क्र. ११९/२०२२-२३ - प्रथम प्रसिद्धीकरण 25/01/2023 01/02/2023
388 प्राथमिक शिक्षण समिती कोटेशन नोटीस - मध्यवर्ती क्रीडा स्पर्धा उद्घाटन व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रसंगी आवश्यक असणारे साहित्य पुरविणेबाबत 24/01/2023 30/01/2023
389 विद्युत विभाग जाहीर निविदा नोटीस क्र. १२०/२०२२-२३ - प्रथम प्रसिद्धीकरण 24/01/2023 31/01/2023
390 अग्निशमन विभाग कोटेशन नोटीस - अग्निशमन विभागासाठी ५०० लिटर फोम खरेदी करणेबाबत 19/01/2023 23/01/2023
391 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत सभा/प्रशिक्षण प्रसंगी चहा नाश्ता देणेबाबत 18/01/2023 20/01/2023
392 प.व.डी. कोटेशन नोटीस - प्र. क्र. ३१ अंतर्गत कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या मुख्य इमारतीचे बाह्यरूप संवर्धनाचे काम करणेबाबत 17/01/2023 24/01/2023
393 पर्यावरण विभाग कोटेशन नोटीस - इराणी खण येथील कारंजाचे इलेक्ट्रिक भाग दुरुस्त करून पूर्ववत कारंजा सुरु करणेकामी ई कोटेशन प्रक्रिया राबविणेबाबत 17/01/2023 23/01/2023
394 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकडील सर्जिकल ओ.टी. विभागाकरीता आवश्यक असणारे साहित्य पुरविणेबाबत 12/01/2023 19/01/2023
395 प.व.डी. जाहीर टेंडर नोटीस क्र. ११५ 11/01/2023 18/01/2023
396 प.व.डी. कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर शहरातील शहर सौंदर्यीकरण अंतर्गत न्यू पॅलेसची भिंत सुशोभिकरण करणेकामी सभोवतालची स्वच्छता व सिव्हील वर्क करणेसाठी सीलबंद दरपत्रके मागविणेबाबत 11/01/2023 17/02/2023
397 प.व.डी. जाहीर टेंडर नोटीस क्र. ११६ 11/01/2023 18/01/2023
398 प.व.डी. कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर शहरातील शहर सौंदर्यीकरण अंतर्गत न्यू पॅलेसची भिंत सुशोभिकरण करणेकामी इलेक्ट्रिक वर्क तसेच मुरूम टाकून सपाटीकरण करणे, झाडे/कुंड्या लावणे इ. स्वरूपाचे कामकाज करणेसाठी सीलबंद दरपत्रके मागविणेबाबत 09/01/2023 12/01/2023
399 विद्युत विभाग जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. ९६/२०२२-२३ - तिसरी मुदतवाढ 06/01/2023 13/01/2023
400 प.व.डी. कोटेशन नोटीस - प्र.क्र. ६ अंतर्गत कसबा बावडा मधील हॉकी ग्राउंड येथे गोलपोस्ट बसविणेबाबत 05/01/2023 12/01/2023
401 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय कोटेशन नोटीस - कायाकल्प कार्याक्रमाअंतर्गत आयोजित कार्यशाळेकरीता जेवणाचे कोटेशन मिळणेबाबत 04/01/2023 06/01/2023