मुख्यपृष्ठ
अ. क्र. विभाग जन माहिती अधिकारी प्रथम अपील अधिकारी
1 अग्निशमन विभाग श्री तानाजी कवाळे
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री रविकांत अडसूळ
उप-आयुक्त (I)
कोल्हापूर महानगरपालिका
2 अतिक्रमण विभाग श्री सचिन जाधव
अधिक्षक
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री हर्षजीत घाटगे
शहर अभियंता
कोल्हापूर महानगरपालिका
3 अंतर्गत लेखापरिक्षण विभाग (परिवहन) श्री श्रीकांत पाटील
अंतर्गत लेखा परीक्षक
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री संजय सरनाईक
अतिरिक्त परिवहन व्यवस्थापक, केएमटी
कोल्हापूर महानगरपालिका
4 आर.जी. गर्ल्स हायस्कूल श्रीमती अंजली जाधव
मुख्याध्यापक
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्रीमती शिल्पा दरेकर
उप-आयुक्त (II)
कोल्हापूर महानगरपालिका
5 आरोग्य, स्वच्छता व रुग्णालय डॉ. रमेश जाधव
आरोग्य अधिकारी
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री रविकांत अडसूळ
उप-आयुक्त (I)
कोल्हापूर महानगरपालिका
6 आस्थापना विभाग श्री राम काटकर
अधिक्षक
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्रीमती शिल्पा दरेकर
उप-आयुक्त (II)
कोल्हापूर महानगरपालिका
7 इश्यु कॅश विभाग (परिवहन) श्री अरुण केसरकर
अधिक्षक
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री संजय सरनाईक
अतिरिक्त परिवहन व्यवस्थापक, केएमटी
कोल्हापूर महानगरपालिका
8 इस्टेट / मार्केट श्री सचिन जाधव
एस्टेट ऑफिसर
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री रविकांत अडसूळ
उप-आयुक्त (I)
कोल्हापूर महानगरपालिका
9 उद्यान विभाग श्री हर्षजीत घाटगे
शहर अभियंता
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री रविकांत अडसूळ
अतिरिक्त आयुक्त
कोल्हापूर महानगरपालिका
10 कामगार श्रीमती तेजश्री शिंदे
कामगार अधिकारी
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्रीमती शिल्पा दरेकर
उप-आयुक्त (II)
कोल्हापूर महानगरपालिका
11 कार्यशाळा विभाग श्री चेतन शिंदे
सहाय्यक अभियंता (वर्कशॉप)
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री रविकांत अडसूळ
अतिरिक्त आयुक्त
कोल्हापूर महानगरपालिका
12 केएमसी कॉलेज डॉ. ए. व्ही. पौडमल
प्राचार्य
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्रीमती शिल्पा दरेकर
उप-आयुक्त (II)
कोल्हापूर महानगरपालिका
13 केशवराव भोसले नाट्यगृह श्री समीर महाब्री
व्यवस्थापक
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री संजय सरनाईक
सहाय्यक आयुक्त (I)
कोल्हापूर महानगरपालिका
14 खरेदी आणि भांडार विभाग (परिवहन) श्री अरुण केसरकर
अस्थापना अधिक्षक
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री संजय सरनाईक
अतिरिक्त परिवहन व्यवस्थापक, केएमटी
कोल्हापूर महानगरपालिका
15 खरेदी आणि भांडार विभाग (परिवहन) श्री संजय जाधव
खरेदी आणि भांडार अधिकारी
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री संजय सरनाईक
अतिरिक्त परिवहन व्यवस्थापक, केएमटी
कोल्हापूर महानगरपालिका
16 घरफाळा विभाग श्री सुधाकर चल्लावाड
कर निर्धारक व संग्राहक
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्रीमती शिल्पा दरेकर
उप-आयुक्त (II)
कोल्हापूर महानगरपालिका
17 जनगणना विभाग श्री सागर कांबळे
अधिक्षक
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री रविकांत अडसूळ
उप-आयुक्त (I)
कोल्हापूर महानगरपालिका
18 जनसंपर्क कार्यालय श्री मोहन सूर्यवंशी
जन संपर्क अधिकारी
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री रविकांत अडसूळ
अतिरिक्त आयुक्त
कोल्हापूर महानगरपालिका
19 जनसंपर्क विभाग (परिवहन) श्री संजय इनामदार
जन संपर्क अधिकारी
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री संजय सरनाईक
अतिरिक्त परिवहन व्यवस्थापक, केएमटी
कोल्हापूर महानगरपालिका
20 नगररचना विभाग श्री रमेश मस्कर
उपनगर नियोजक
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री विनय पंढरीनाथ झगडे
सहाय्यक संचालक नगररचना
कोल्हापूर महानगरपालिका
21 नगरसचिव विभाग श्री सुनील बिद्रे
नगरसचिव
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री रविकांत अडसूळ
अतिरिक्त आयुक्त
कोल्हापूर महानगरपालिका
22 परवाना विभाग श्री राम काटकर
परवाना अधीक्षक
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्रीमती शिल्पा दरेकर
उप-आयुक्त (II)
कोल्हापूर महानगरपालिका
23 पर्यावरण विभाग श्री समीर व्याघ्रांबरे
पर्यावरण अधिकारी
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री रविकांत अडसूळ
अतिरिक्त आयुक्त
कोल्हापूर महानगरपालिका
24 प.व.डी. श्री हर्षजीत घाटगे
शहर अभियंता
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री रविकांत अडसूळ
अतिरिक्त आयुक्त
कोल्हापूर महानगरपालिका
25 पाणीपुरवठा व मल:निस्सारण विभाग श्री नेत्रदीप सरनोबत
जल अभियंता
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री रविकांत अडसूळ
अतिरिक्त आयुक्त
कोल्हापूर महानगरपालिका
26 पीडब्ल्यूडी प्रकल्प श्री हर्षजीत घाटगे
शहर अभियंता
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री रविकांत अडसूळ
अतिरिक्त आयुक्त
कोल्हापूर महानगरपालिका
27 प्रधानमंत्री आवास योजना श्री नारायण भोसले
कार्यकारी अभियंता
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री रविकांत अडसूळ
अतिरिक्त आयुक्त
कोल्हापूर महानगरपालिका
28 प्राथमिक शिक्षण समिती श्रीमती निकिता अंबुलगेकर
लेखापाल
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री शंकर यादव
शिक्षण अधिकारी
कोल्हापूर महानगरपालिका
29 ब्युरो ऑफिस श्रीमती प्रीती घाटोळे
अधिक्षक
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री विजय पाटील
सहाय्यक आयुक्त (II)
कोल्हापूर महानगरपालिका
30 भविष्य निर्वाह निधी/पेंशन विभाग श्री उमाकांत कांबळे
अधिक्षक
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री संजय सरनाईक
सहाय्यक आयुक्त (I)
कोल्हापूर महानगरपालिका
31 भास्करराव जाधव ग्रंथालय श्री रत्नाकर जाधव
ग्रंथपाल
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्रीमती शिल्पा दरेकर
उप-आयुक्त (II)
कोल्हापूर महानगरपालिका
32 भांडार विभाग श्री सुनील बिद्रे
अधिक्षक
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्रीमती शिल्पा दरेकर
उप-आयुक्त (II)
कोल्हापूर महानगरपालिका
33 महिला व बालकल्याण समिती श्रीमती प्रीती घाटोळे
अधिक्षक
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री संजय सरनाईक
सहाय्यक आयुक्त (I)
कोल्हापूर महानगरपालिका
34 रचना व कार्यपद्धती श्री प्रशांत पंडत
ओ अँड एम अधिकारी
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्रीमती शिल्पा दरेकर
उप-आयुक्त (II)
कोल्हापूर महानगरपालिका
35 राष्ट्रीय नागरिक उपजिविका अभियान (एनयुएलएम) श्री निवास कोळी
व्यवस्थापक
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्रीमती शिल्पा दरेकर
उप-आयुक्त (II)
कोल्हापूर महानगरपालिका
36 रेकॉर्ड विभाग श्रीमती प्रीती घाटोळे
अधिक्षक
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री विजय पाटील
सहाय्यक आयुक्त (I)
कोल्हापूर महानगरपालिका
37 लेखा परीक्षण विभाग श्री सुनील काटे
मुख्य लेखा परीक्षक
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री रविकांत अडसूळ
अतिरिक्त आयुक्त
कोल्हापूर महानगरपालिका
38 लेखा विभाग (परिवहन) श्री अरुण केसरकर
लेखापाल
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री संजय सरनाईक
अतिरिक्त परिवहन व्यवस्थापक, केएमटी
कोल्हापूर महानगरपालिका
39 लेबर विभाग (परिवहन) श्री संजय इनामदार
कामगार अधिकारी
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री संजय सरनाईक
अतिरिक्त परिवहन व्यवस्थापक, केएमटी
कोल्हापूर महानगरपालिका
40 वाहतूक विभाग (परिवहन) श्री रघुनाथ धुपकर
वाहतूक निरीक्षक
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री संजय सरनाईक
अतिरिक्त परिवहन व्यवस्थापक, केएमटी
कोल्हापूर महानगरपालिका
41 वित्त व लेखा विभाग श्री सुनील काटे
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री रविकांत अडसूळ
अतिरिक्त आयुक्त
कोल्हापूर महानगरपालिका
42 विद्युत विभाग श्री हर्षजीत घाटगे
शहर अभियंता
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री रविकांत अडसूळ
अतिरिक्त आयुक्त
कोल्हापूर महानगरपालिका
43 विधी विभाग श्री विलास साळोखे
अधिक्षक
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्रीमती शिल्पा दरेकर
उप-आयुक्त (II)
कोल्हापूर महानगरपालिका
44 विभागीय कार्यालये क्र.1 श्री नंदकुमार पाटील
उप अभियंता वार्ड, कार्यालय १
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री हर्षजीत घाटगे
शहर अभियंता
कोल्हापूर महानगरपालिका
45 विभागीय कार्यालये क्र.2 श्री नारायण भोसले
उप अभियंता वार्ड, कार्यालय २
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री हर्षजीत घाटगे
शहर अभियंता
कोल्हापूर महानगरपालिका
46 विभागीय कार्यालये क्र.3 श्री सतीश फप्पे
उप अभियंता वार्ड, कार्यालय 3
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री हर्षजीत घाटगे
शहर अभियंता
कोल्हापूर महानगरपालिका
47 विभागीय कार्यालये क्र.4 श्री रमेश कांबळे
उप अभियंता वार्ड, कार्यालय ४
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री हर्षजीत घाटगे
शहर अभियंता
कोल्हापूर महानगरपालिका
48 विवाह नोंदणी श्री उमाकांत कांबळे
विवाह निबंधक
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्रीमती शिल्पा दरेकर
उप-आयुक्त (II)
कोल्हापूर महानगरपालिका
49 शहर अभियंता/सार्वजनिक बांधकाम विभाग श्री हर्षजीत घाटगे
शहर अभियंता
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्री रविकांत अडसूळ
अतिरिक्त आयुक्त
कोल्हापूर महानगरपालिका
50 संगणक विभाग श्री यशपालसिंग राजपूत
सिस्टिम मॅनेजर
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्रीमती शिल्पा दरेकर
उप-आयुक्त (II)
कोल्हापूर महानगरपालिका
51 स्थानिक संस्था कर श्री विश्वास कांबळे
एलबीटी अधिकारी
कोल्हापूर महानगरपालिका
श्रीमती शिल्पा दरेकर
उप-आयुक्त (II)
कोल्हापूर महानगरपालिका