मुख्यपृष्ठ
अ. क्र. भरतीची सूचना तारीख
1 जाहीर प्रसिद्धीकरण - राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदा करिता करार तत्वावर भरती - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 16-03-2024
2 रक्त विघटन केंद्राकरिता नवीन सल्लागार यांची नियुक्ती करणे बाबत 16-03-2024
3 कोल्हापूर महानगरपालिका राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आशा गटप्रवर्तक व इम्युनायझेशन फील्ड मॉनिटर पदभरती - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 12-03-2024
4 जाहीर प्रसिद्धीकरण - कोमनपा विद्युत विभागाकडील सहा. अभियंता (विद्युत) पदावर ठोक मानधन तत्वावर पदभरती अंतर्गत पात्र उमेदवारांची निवड यादी 07-03-2024
5 वरिष्ठ क्षयरोग प्रयोगशाळा पर्यवेक्षक (एस.टी.एल.एस.) पद भरती पात्र व अपात्र उमेदवार यादी हरकतीबाबत नोटीस 05-03-2024
6 जाहीर प्रसिद्धीकरण - राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदा करिता करार तत्वावर भरती 02-02-2024
7 जाहीर प्रसिद्धीकरण : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पद भरती जाहिरात सन २०२३-२४ 05-02-2024
8 जाहीर प्रसिद्धीकरण - कोमनपा विद्युत विभागाकडील सहा. अभियंता (विद्युत) पदावर ठोक मानधन तत्वावर पदभरती - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 01-02-2024
9 जाहीर नोटीस - कोमनपा राष्ट्रीय शहर आरोग्य अभियान अंतर्गत एएनएम, फार्मासिस्ट, इम्युनायझेशन फील्ड मॉनिटर - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 31-01-2024
10 जाहीर नोटीस - कोमनपा राष्ट्रीय शहर आरोग्य अभियान अंतर्गत आशा गट प्रवर्तक - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 31-01-2024
11 जाहिरात - कोमनपा राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत व १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत आरोग्य वर्धिनी केंद्र व पॉलिक्लिनिककरीता करार तत्वावर पदभरती 12-01-2024
12 जाहिरात - कोमनपा राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत व १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत आरोग्य वरधिनी केंद्र व पॉलीक्लिनिक करीता करार तत्वावर पद भरती 06-01-2024
13 कोल्हापूर महानगरपालिकेत ठोक मानधन करार तत्वावर सहा. अभियंता (विद्युत) या पदासाठी पदभरती 18-12-2023
14 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत कंत्राटी पदभरती जाहिरात सन २०२३-२४ 18-12-2023
15 १५ वा वित्त आयोग व राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत कंत्राटी पद भरती जाहिरात सन २०२३-२४ 12-12-2023
16 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत कंत्राटी पद भरती जाहिरात सन २०२३-२४ 12-12-2023
17 १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत पॉलीक्लिनिक करिता कंत्राटी पद भरती जाहिरात सन २०२३-२४ 12-12-2023
18 जाहीर नोटिस - कुत्रा निरबीजीकरण केंद्र येथे केस बेसिसवर एक पशूवैधयकीय डॉक्टर नेमणूक करणेबाबत 25-10-2023
19 जाहीर प्रसिद्धीकरण - यशवंतराव चव्हाण कॉलेजकडील रिक्त असलेल्या प्राचार्य पदावर नियमित प्राचार्य नेमणुकीबाबत 05-10-2023
20 जाहीर प्रसिद्धीकरण - सक्षम मुलाखती (walk in interview) - यशवंतराव चव्हाण कॉलेज, कोल्हापूर संस्थेमध्ये चालू शैक्षणिक वर्षाकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात तासिका तत्वावर (CHB) अध्यापक पदांची पदभरती 27-09-2023
21 जाहीर सूचना - पात्र उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी व मुलाखत प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करणेबाबत प्रसिद्धीपत्रक 16-05-2023
22 जाहीर सूचना - कोल्हापूर महानगरपालिका आस्थापनावरील सार्व. बांधकाम विभाग व शहर पाणी पुरवठा विभागाकडील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदासाठी ठोक मानधन करार तत्वावर भरती - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी. 02-05-2023
23 जाहीर सूचना - यशवंतराव चव्हाण (केएमसी) कॉलेज संस्थेमध्ये केवळ तात्पुरते स्वरुपात तासिका तत्वावर (CHB) अध्यापक पदे भरणेबाबत 14-04-2023