नागरिक सेवा
संगणक विभाग

:

:

:

:

शासनामार्फत जनतेस पुरविल्या जाणाऱ्या सेवा सुविधा पारदर्शकपणे अभिनव पद्धतीने, जलद गतीने, एकत्रितरित्या माहिती व तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून जलद गतीने माहिती उपलब्ध करून घेणे, उपलब्ध माहितीच्या आधारे विकास कामांचे नियोजन व परिणामकारक अंमलबजावणी, देखरेख, माहितीचे विविध प्रशासकीय विभागांमध्ये आदान-प्रदान व विविध प्रणालींचा परिणामकारक वापर करण्यासाठी सन २००८ मध्ये संगणक विभागामार्फत महानगरपालिकेचे विविध विभागांमध्ये ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प राबविणेस सुरुवात झाली.

सदर प्रकल्प अंतर्गत विविध विभागांसाठी त्यांचे आवश्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर प्रणाली विकसित करून संबंधित विभागाचे कामकाज संगणकीय प्रणालीवर सुरु करणेत आले. संगणक विभाग हे महानगरपालिकेचे सिस्टीम मॅनेजर यांच्या अधिपत्याखाली असून उप-आयुक्त (II) हे सनियंत्रण अधिकारी आहेत.

संगणक विभागाची कामे

              - कोल्हापूर महानगरपालिकेचे विविध विभागांकडून माहिती प्राप्त करून महानगरपालिकेचे संकेतस्थळ अद्यावत करणे तसेच देखभाल दुरुस्ती करणे.

              - महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात ई-गव्हर्नन्सशी निगडीत बाबींना चालना देऊन गतिमान ठेवणे. जसे कि, RTS अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या विविध सेवा, ऑनलाईन पेमेंट, नागरी सुविधा केंद्र, इ. सेवा सुविधा इत्यादी सुरळीतपणे कार्यान्वित ठेवणे जेणेकरून नागरिकांना या सेवा विनासायास उपलब्ध होतील.

              - कोल्हापूर महानगरपालिके अंतर्गत शहरातील विविध ठिकाणी सुरु असलेले नागरी सुविधा केंद्रांचे व्यवस्थापन व नियंत्रण करणे.

              - संकलित व प्रमाणित माहितीचे विविध विभागांना आवश्यकतेनुसार आदान-प्रदान करणे.

              - महानगरपालिके अंतर्गत विविध कार्यालय, रुग्णालये, इ. मध्ये Video Conference सुविधा, LAN जोडणी, बायोमेट्रिक उपस्थिती सुविधा, सी.सी.टी.व्ही. यंत्रणा तसेच कॉम्प्युटर, प्रिंटर, UPS, वेब कॅमेरा, इ. हार्डवेअर साहित्य व सुविधा कार्यरत ठेवण्यासाठी निगडीत प्राथमिक स्वरूपाच्या तांत्रिक बाबींची देखरेख करणे.

              -  मा. आयुक्तसो, कोल्हापूर महानगरपालिका यांनी नेमून दिलेली इतर कोणतीही कामे.

 

NA
माहिती लवकरच प्रदर्शित होईल
विभागाची संरचना
माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये कलम 4 प्रमाणे प्रसिध्द करावयाची माहिती