नागरिक सेवा
पाणीपुरवठा व मल:निस्सारण विभाग

:

:

:

:

कोल्हापूर शहर पाणी पुरवठा विभाग

 • लोकसंख्या: ५,४९,२८३ (जनगणना २०११)
 • एकूण पाणी उपसा: दैनंदिन १२० द.ल.ली.
 • पाणी उपसा केंद्रे
  • बालींगा
  • शिंगणापूर
  • कळंबा
 • जलशुद्धीकरण केंद्रे
  • बालींगा जलशुद्धीकरण केंद्र - ४९ द.ल.ली.
  • बावडा जलशुद्धीकरण केंद्र - ४३ द.ल.ली.
  • पुईखडी जलशुद्धीकरण केंद्र - ६० द.ल.ली.
  • कळंबा जलशुद्धीकरण केंद्र - ०८ द.ल.ली.
 • एकूण दाब नलिका व गुरुत्ववाहिनीची लांबी : ७२.३० किमी
 • एकूण जलकुम्भांची संख्या : २६
 • एकूण वितरण व्यवस्थेची लांबी : ५४५.६५ किमी
 • एकूण पम्पिंग स्टेशन संख्या : ११ (प्युअर वॉटर  व रॉ वॉटर)
 • वितरण शाखेद्वारे दैनंदिन पाणी पुरवठा, देखभाल व दुरस्ती करणेत येते.

 

पाणी पुरवठा विभागाचा कामाचा तपशील

अ.क्र.

कामाचा तपशील

काम पूर्ण होण्याचा कालावधी

१.

अर्जदाराच्या विनंतीवरून नळ कनेक्शन बंद करणे,थकबाकी व फी भरणा केल्यानंतर

३ दिवसात

२.

नळ कनेक्शन बंद केल्याबाबत आदेश

त्वरित

३.

थकबाकीमुळे खंडीत केलेला पाणी पुरवठा, थकबाकी व नियमाप्रमाणे पूर्ववत सुरू करणे

त्वरित

४.

पाणी बिलावरील नावात बदल करण्याच्या अर्जासोबत आवश्यक शुल्क भरून दिल्यानंतर

३ दिवसात

 

नविन चावी कनेक्शन देणे बाबत कार्यपद्धती

अ.क.

कामाचा तपशील

काम पूर्ण होण्याचा कालावधी

संपर्क अधिकारी

1.

नविन चावी घेण्यासाठी विहीत नमुन्यातील अर्ज परवानधारकांस नळजोडणी कारागीरामार्फत उपलब्ध होतील

कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी

उपजल अभियंता,पाणीपुरवठा विभाग, शिवाजी मार्केट बिल्डींग,कोल्हापूर

२.

कनेक्शन अर्ज स्विकृती व तो मिळाल्याबाबत पोहोच देणे

अर्ज दिल्यानंतर त्वरित

-

3.

कनेक्शन अर्जामधील त्रुटींबाबत अर्जदाराला कळविण्यासाठी लागणारा वेळ

७ दिवस

-

४.

अर्जदाराने नळजोडणीसाठी आवश्यक ती पाणी फी भरण्याबाबत कालावधीत

१) तातडीची अधिक रस्ता खुदाई फी अधिक अर्जासोबत आवश्यक रक्कम भरणे उर्वरित रक्कम मंजूरीनंतर

१५ दिवस

-

 

२) क्रमवारी एकूण फी भरणे

९० दिवस

-

 

नविन चावी कनेक्शन अर्जासोबत जोडण्याची कागदपत्रे

अ)

नोटः खाली नमूद केलेली कागदपत्रे अर्जासोबत जोडली असल्यासच कनेक्शन मंजूरीस घेण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.

१).

अर्जदाराचे स्टँपवर रितसर अँफीडेव्हीट

२.

प्रॉप्रर्टी कार्ड, ७/१२ उतारा, इडेक्स उतारा

३.

जुने घर असल्यास घरफाळा पावती

४.

नवीन घर असल्यास बांधकाम परवाना व परिपूर्ती दाखला,

५.

भाडेकरूसाठी कनेक्शन हवे असल्यास - मूळ मालकाची वरील सर्व कागदपत्रे व मालकाचे अँफीडेव्हीट स्टँप पेपरवर संमतीपत्रक करून जोडणे आवश्यक आहे.

६.

सदर प्रॉप्रर्टीवर असलेली थकबाकी पूर्ण भरणे आवश्यक आहे.

ब)

घरकुल / अपार्टमेंट अथवा फ्लॅट सिस्टीममध्ये राहाणा-या नागरीकांना कनेक्शन हवे असल्यास खालील कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.

१.

प्रॉप्रर्टी कार्ड

२.

बांधकाम परवाना / परिपूर्ती दाखला

३.

ज्यांच्या नावाने कनेक्शन हवे आहे त्यांच्या नावाने फ्लॅटचे अँग्रीमेंट व सेलबॉडची झेरॉक्स प्रत.

४.

बिल्डरचे ना हरकत प्रमाणपत्र

५.

बांधकाम नकाशा

६.

सर्व फ्लॅट धारकांचा नमुन्यापर्यत कॉमन स्टँप अफीडेव्हीट करून जोडणे आवश्यक आहे.

क)

झोपडपट्टीधारकांसाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रेः

१.

झोपडपट्टी कार्ड

२.

घरफाळा पावती

३.

झोपडपट्टी कार्ड नसल्यास संबंधीत विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र

ड)

 

1.

म्हाडाचा ना हरकत दाखला (सत्यप्रत)

२.

घरफाळा पावती.

 

मलनिस्सारण-नळजोड

अ.क्र.

कामाचा तपशील

काम पूर्ण होण्याचा कालावधी

संपर्क अधिकारी

१.

ड्रेनेज-नळजोड अर्जः उपजल अभियंता(ड्रेनेज)यांचे कार्यालय शिवाजी मार्केट येथे मिळतील.

कार्यालयीन कामकाजाचे दिवशी

उपजल अभियंता(ड्रेनेज) शिवाजी मार्केट.

२.

ड्रेनेज-नळजोड अर्ज स्विकारणे व त्याची पोच देणे.

त्याच दिवशी

कनिष्ठ अभियंता(ड्रेनेज)

३.

अर्जदाराला अर्जामधील त्रुटी कळविणे

७ दिवशी

कनिष्ठ अभियंता(ड्रेनेज)

४ .

अर्ज सर्व कागद पत्रासहित दिल्यानंतर कनेक्शन मंजूर करणे

फी भरल्यापासून १५ दिवसांच्या आत

उपजल अभियंता(ड्रेनेज)

५.

रस्ता खुदाई परवानगी

१५दिवसांच्या आत

कनिष्ठ अभियंता(ड्रेनेज)

 

नवीन मलनिः स्सारण जोडण्यासाठी मनपाचा छापील अर्ज मनपाच्या लायसन्स प्लंबरमार्फत सादर करावा. सदर अर्जासोबत पुढील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.

अ.क्र.

आवश्यक कागदपत्रे

१.

साईट प्लॅन नकाशाच्या ३ प्रती

२.

प्रॉपर्टी कार्ड

३.

सोसायटी दाखला(सोसायटी असल्यास)

४.

बांधकाम परवानगी प्रत

५.

कनेक्शन फी भरल्याची पावती

६ .

चालू वषॅअखेर घरपट्टी व पाणीपट्टी भरल्याची पावती

 

पाणीपुरवठा विभाग अंतर्गत प्राप्त तक्रारी निवारण करणे

अ.क्र.

कामाचा तपशील

काम पूर्ण होण्याचा कालावधी

संपर्क अधिकारी

१.

पाणीपूरवठा खंडीत झाल्याबद्दल तक्रारी

१२ तास

उपजल अभियंता, वितरण,शिवाजी मार्केट,पापाची तिकटी

२.

सदोश पाण्याचा मीटर बदलण्याबाबत ग्राहकाने मीटर आणून दिल्यानंतर

३ आठवड्याच्या आत

मुख्य जलयंत्र दुरूस्तीकार, कावळा नाका.

३.

मुख्य पाण्याच्या नलिकेमधील गळती बंद करणे

२४ तास

उपजल अभियंता (तात्रिक)
वितरण,शिवाजी मार्केट,पापाची तिकटी

४.

पाणी दूषित असल्याबाबतच्या तक्रारी

२४ तास

उपजल अभियंता ,
वितरण,शिवाजी मार्केट,पापाची तिकटी

५.

पाणी बिलाबाबतच्या तक्रारी

त्वरित

उपजल अभियंता,
वसूली,शिवाजी मार्केट,पापाची तिकटी

 

पाणीपुरवठा विभाग अंतर्गत किरकोळ स्वरुपाची कामे

अ.क्र.

कामाचा तपशील

काम पूर्ण होण्याचा कालावधी

संपर्क अधिकारी

१.

महानगरपालीकेचा नियमीत पाणीपूरवठा खंडीत झाल्यानंतर त्या कालावधीत पाण्याच्या टँकरद्वारा पाणीपूरवठा

तक्रार आल्यापासून ३ तासाच्या आत

उपजल अभियंता,वितरण,कावळा नाका, टँकर विभाग

२.

कार्यक्रमासाठी पाण्याचा टँकर मिळण्याबाबत

उपलब्धतेप्रमाणे त्वरीत टँकरने पाणीपूरवठा

उपजल अभियंता, वितरण, कावळा नाका, टँकर विभाग

 

माहिती लवकरच प्रदर्शित होईल
सन २०१९ च्या महापूरमध्ये बाधित झालेल्या कनेक्शनधारकांना पाणीपट्टी बिलामध्ये सवलत देणेची यादी
जाहीर आवाहन - फेब्रुवारी-मार्च २०१९-२० बिलिंग सायकलसाठी बिल जनरेशन
शहर पाणी पुरवठा विभागाकडील अनुकंपा तत्वानुसार नियुक्ती देणे बाबत
पाणीपट्टी दरपत्रक २०२१
सन २०२१ च्या महापूरमध्ये बाधित झालेल्या कनेक्शनधारकांना पाणीपट्टी बिलामध्ये सवलत देणेची यादी