नागरिक सेवा
परवाना विभाग

:

:

:

:

कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत परवाना विभागामार्फत शहरातील विविध आस्थापनांना (अन्न व खाद्यपदार्थ विषयक व्यवसाय वगळून) परवाना देणेचे काम करणेत येते. परवाना विभागामार्फत नागरिकांना खालीलप्रमाणे विविध प्रकारच्या सेवा देण्यात येतात.

 • नवीन परवाना देणे
 • परवाना नूतनीकरण करणे
 • परवाना हस्तांतर करणे
 • परवाना दुय्यमप्रत उपलब्ध करून देणे
 • व्यवसायाचे नाव बदलणे
 • भागीदारांचे नाव बदलणे
 • भागीदार संख्या वाढ/कमी करणे
 • परवाने रद्द करणे

राज्यशासनाचे धोरणानुसार सेवा हमी कायद्याने सदर चे काम करण्याकरिता विहित मुदत १५ दिवस इतकी दिलेली आहे.   

 

नवीन परवाना करिता आवश्यक कागदपत्रे

 • प्रॉपर्टी कार्ड / सातबारा उतारा
 • बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र
 • मंजूर नकाशा
 • भोगवटा प्रमाणपत्र
 • घरफाळा भरलेली पावती
 • गुमास्ता परवाना नोंद
 • जागा मालक संमती पत्र
 • इमारत फोटो
 • इमारत जुनी असलेस व बांधकाम परवानगी, भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेस असेसमेंट उतारा सन १९८७/८८

 

परवाना विभागाकडील कामकाजाची विधीग्राह्यता

 • महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम - ३१३ - मा. आयुक्तांचे परवानगीशिवाय कारखाना, इत्यादी नव्याने स्थापन करता येत नाही.
 • कलम -३७६ - लायसन्सशिवाय विवक्षित गोष्टी न ठेवणे आणि विवक्षित व्यवसाय व कामे न करणे.
 • कलम -३७६ अ - एखाद्या जागेचा वापर करणे हे घातक किंवा उपद्रवकारक असेल तेव्हा असा वापर थांबविण्याचा अधिकार
 • कलम ३८६ - लायसन्स व लेखी परवानगी देणे, निलंबन करणे किंवा रद्द करणे आणि फी इद्यादी बसविणे यासंबंधी सर्वसाधारण तरतुदी.
 • कलम ४५८ (२०) खाली तयार करणेत आलेले उपविधी.

परवाना देणेकामी अनुज्ञेय व्यवसाय

 • महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम प्रकरण १८ मधील यादी व महानगरपालिकेने मंजूर केलेले व्यवसाय (अन्न पदार्थ निर्मिती व विक्री वगळून)

 

NA
माहिती लवकरच प्रदर्शित होईल