मुख्यपृष्ठ

Garden List


पदपथ उद्यान ,
ए वॉर्ड, रंकाळा अंबाई टँक, कोल्हापूर,
,


रंकाळा तलाव उद्यान ,
ए वॉड, रंकाळा परिसर.,
,


रंकाळा चौपाटी उद्यान ,
ए वॉड, रंकाळा परिसर. ,
,


छ. शाहु स्मृती उद्यान ,
ए वॉर्ड, जुना वाशी नाका,
,


पद्माराजे पार्क उद्यान ,
ए वॉर्ड, रंकाळा परिसर राधानगरी रोड, रंकाळा तलाव पुर्व बाजू,
,


वरूणतीर्थ उद्यान ,
ए वॉर्ड, वरूणतीर्थ, शिवाजी पेठ.,
,


छ. शहाजी उद्यान ,
ए वॉर्ड, शहाजी वसाहत, टिंबर मार्केट.,
,


नाळे कॉलनी उद्यान ,
ए वॉर्ड, नाळे कॉलनी.,
,


फुलेवाडी उद्यान ,
ए वॉर्ड, दत्तमंदिर जवळ, फुलेवाडी.,
,


अंबाई स्विमिंग टँक उद्यान ,
ए वॉर्ड रंकाळा परिसर,
,


ताराराणी उद्यान ,
बी वॉर्ड, रेसकोर्स, संभाजी नगर,
,


शेळके उद्यान ,
बी वॉर्ड, शाहू बँक जवळ, मंगळवार पेठ,
,


बेलबाग उद्यान ,
बी वॉर्ड, मंगळवार पेठ, बेलबाग.,
,


पद्मावती उद्यान ,
बी वॉर्ड, जयप्रभा स्टुडिओ जवळ, मंगळवार पेठ,
,


मंगेशकर उद्यान ,
बी वॉर्ड, मंगेशकर नगर,
,


नेहरू बालोद्यान ,
बी वॉर्ड,न्यू महाव्दार रोड,
,


चिमासो उद्यान ,
सी वॉर्ड, जिल्हा न्यायालयाजवळ, चिमासो चौक.,
,


दादासो शिर्के उद्यान ,
सी वॉर्ड, सिध्दार्थनगर कमान जवळ,
,


ब्रम्हपूरी पिकनिक सेंटर ,
डी वॉर्ड, शिवाजी पुलाजवळ, कोल्हापूर.,
,


वेल्हाळ उद्यान ,
डी वॉर्ड, वेल्हाळ पॅसेज, शुक्रवार पेठ, कोल्हापूर.,
,


धुण्याची चावी स्मृती उद्यान ,
डी वॉर्ड, दुधाळी, कोल्हापूर.,
,


कोकणे मठ उद्यान ,
डी वॉर्ड, पाण्याच्या टाकीजवळ, शनिवार पेठ, कोल्हापूर.,
,


राजाराम हॉल उद्यान ,
ई वॉर्ड, राजारामपूरी 1 ली गल्ली, कोल्हापूर.,
,


जयप्रकाश नारायण उद्यान ,
ई/ 24 बागल चौक, शाहूपूरी, कोल्हापूर.,
,


कोटीतीर्थ उद्यान ,
ई /39 कोटीतीर्थ तलाव जवळ, कोल्हापूर.,
,


हुतात्मा पार्क उद्यान ,
ई /38 गोखले कॉलेज जवळ, उद्यमनगर, कोल्हापूर,
,


स्मृतीवन ,
ई वॉर्ड, माळी कॉलनी, टाकाळा, कोल्हापूर,
,


हुतात्मा स्मारक उद्यान ,
ई वॉर्ड, सागरमाळ, रेडयाची टक्कर जवळ, कोल्हापूर,
,


राणी लक्ष्मीबाई उद्यान ,
ई वॉर्ड, प्रतिभानगर, कोल्हापूर,
,


सम्राटनगर उद्यान ,
ई वॉर्ड, सम्राटनगर कॉलनी,
,


नानासो गद्रे उद्यान ,
ई वॉर्ड, शिवाजी पार्क, कोल्हापूर,
,


रूईकर टॉवर उद्यान ,
ई वॉर्ड, रूईकर कॉलनी, कोल्हापूर,
,


रूईकर नर्सरी ,
ई वॉर्ड, रूईकर कॉलनी ग्राउंड जवळ, कोल्हापूर,
,


साळोखे उद्यान ,
ई वॉर्ड, रूईकर कॉलनी मेन रोड जवळ, कोल्हापूर,
,


रूईकर ओपन स्पेस ,
ई वॉर्ड, रूईकर कॉलनी मेन रोड जवळ, कोल्हापूर,
,


मुक्त सैनिक उद्यान ,
ई वॉर्ड, मुक्त सैनिक वसाहत, मेन रोड जवळ, कोल्हापूर,
,


इंदिरा बालोद्यान ,
ई वॉर्ड, विक्रमनगर, टेंबलाईवाडी,
,


टेंबलाई उद्यान ,
ई वॉर्ड, टेंबलाई मंदिराजवळ,
,


महावीर उद्यान ,
ई वॉर्ड, नागाळा पार्क, कोल्हापूर,
,


ताराबाई पार्क उद्यान ,
ई वॉर्ड, ताराबाई पार्क सासने ग्राउंड, कोल्हापूर.,
,


आयुक्त निवास उद्यान ,
ई वॉर्ड, ताराबाई पार्क, को.,
,


नाना नानी पार्क ,
ई वॉर्ड, ताराबाई पार्क, पितळी गणपती जवळ, को.,
,


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यान ,
ई वॉर्ड, हनुमान तलाव, कसबा बावडा, कोल्हापूर,
,


श्रीराम उद्यान ,
ई वॉर्ड, क. बावडा, राम सोसायटी जवळ, कोल्हापूर,
,


हनुमान बालोद्यान ,
ई वॉर्ड, लाईन बझार, हनुमान मंदिर, कोल्हापूर,
,


लाल बहाद्दुर शास्त्री उद्यान ,
ई वॉर्ड, सदर बझार, कोल्हापूर,
,


रमणमळा स्विमींग टँक उद्यान ,
ई वॉर्ड, रमणमळा ¿Öê•ÖÖ¸üß, कोल्हापूर,
,


शाळा नं. 10 ,
ई वॉर्ड, सदर बाजार, कोल्हापूर,
,


चव्हाण ओपनस्पेस ,
ई वॉर्ड, सरलष्कर पार्क, कोल्हापूर,
,


खर्डेकर ओपनस्पेस ,
ई वॉर्ड, सरलष्कर पार्क, कोल्हापूर,
,


डफळे कपाउंड ,
ई वॉर्ड, नागाळा पार्क, डफळे इस्टेट, कोल्हापूर,
,


महाराष्ट्र उद्यान ,
ई वॉर्ड, नागाळा पार्क, बेरी बंगल्या मागे, कोल्हापूर,
,


महालक्ष्मी उद्यान ,
बी/वॉर्ड महालक्ष्मी मंदिर जवळ,
,


छ. शाहू उद्यान ,
डी वॉर्ड, गंगावेश कोल्हापूर.,
,


नकाशा दृश्य