मुख्यपृष्ठ

पोलिस स्टेशनची यादी


जुना राजवाडा पोलिस स्टेशन ,
ताराबाई रोड, वांगी बोळ, सी वॉर्ड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र 416002,
2542233,


करवीर पोलिस स्टेशन ,
भाऊसिंगजी रोड, अकबर मोहल्ला, कवलापूर, कोल्हापूर, महाराष्ट्र 416002,
2644133,


लक्ष्मीपुरी पोलीस स्टेशन ,
लक्ष्मी रोड, लक्ष्मीपुरी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र 416002,
2643027/264193,


राजारामपुरी पोलिस स्टेशन ,
शाहू मिल रोड, पूर्वरंग, महालक्ष्मीनगर, राजारामपुरी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र 416001,
2694633 / 2694633,


शाहूपुरी पोलिस स्टेशन ,
कोल्हापूर स्टेशन Rd, रेल्वे स्टेशन जवळ, रेल्वे कॉलनी, शाहूपुरी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र 416003,
2661733/253807,


नियंत्रण कक्ष कोल्हापूर ,
कसाबा बावडा मेन रोड, रमणलाला, कोल्हापूर, महाराष्ट्र 416003,
100//2662333,


नकाशा दृश्य